Huishoudelijk reglement ouderraad

1. Benaming

Onder de benaming “Ouderraad van de basisschool De Springplank te Zoerle-Parwijs” wordt een feitelijke vereniging opgericht.

2. Zetel

De zetel van de ouderraad is gevestigd te ‘De Springplank - J.Lemmenslaan 12 – 2260 Zoerle-Parwijs’.

3. Doelstelling

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en het meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen voor ogen. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met de inrichtende macht of schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school.
De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.

4. Samenstelling van de ouderraad

4.1 Elke ouder die kinderen ingeschreven heeft op de school kan zich kandidaat stellen voor de ouderraad. De ouderraad organiseert democratische verkiezingen. Het aantal leden is onbeperkt.

4.2 De duur van alle mandaten wordt vastgelegd op 4 jaar.

4.3 Aan een mandaat komt een einde als:

 • de kinderen van de ouder de school verlaten hebben
 • het lid niet opnieuw verkozen wordt
 • het lid ontslag neemt
 • het lid in een toestand van onverenigbaarheid komt (het lid verkeert in een toestand van onverenigbaarheid wanneer het de hoedanigheid van personeelslid van de betrokken onderwijsinstelling bezit.)

4.4 De ouderraad kan 3 leden afvaardigen naar de geleding ouders van de schoolraad.

4.5 Op uitnodiging van de ouderraad nemen de directeur en een afvaardiging van de personeelsleden deel aan de vergaderingen van de ouderraad, in een raadgevende functie.

4.6 Op uitnodiging van de ouderraad kan ook het advies gevraagd worden van derden.

4.7 Nieuwe kandidaten kunnen automatisch toetreden op de eerstvolgende vergadering.

5. Bestuurssamenstelling en vertegenwoordigingen

5.1 De ouderraad verkiest op een democratische wijze de bestuursleden: een voorzitter en een secretaris.

5.2 De ouderraad vertrouwt het secretariaat voor de duur van zijn mandaat toe aan de secretaris.
Bij belet van de secretaris wordt een plaatsvervangend verslaggever aangeduid.

5.3 Alle briefwisseling bestemd voor de ouderraad, wordt aan de voorzitter gericht.

5.4 De briefwisseling die van de ouderraad uitgaat, wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

5.5 De ouderraad verkiest op democratische wijze de afgevaardigden van de ouders in de schoolraad, met dien verstande dat de voorzitter en de secretaris automatisch afgevaardigd zijn.

5.6 Om belangenvermenging te vermijden, gelden voor de afgevaardigden van de ouders in de schoolraad een aantal onverenigbaarheden:
-Een ouder die zelf (of wiens echtgenoot) deel uitmaakt van de inrichtende macht van de betrokken instelling kan niet afgevaardigd worden naar de schoolraad.
-Een ouder die zelf (of wiens echtgenoot) personeelslid is van de betrokken instelling kan niet afgevaardigd worden naar de schoolraad.

6. Bevoegdheden van de ouderraad

De ouderraad kan op vraag en ten behoeve van de schoolraad een advies uitbrengen o.m. over volgende aangelegenheden:

 • aangelegenheden die de kinderen en ouders aanbelangen
 • de algemene organisatie en werking van de school
 • de bepaling van het profiel van de directeur
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties
 • het beleid inzake experimenten en projecten
 • het opstellen of wijzigen van het schoolreglement
 • het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan de ouders kunnen worden gevraagd, evenals de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling wordt toegekend, voorzover deze regelingen niet zijn opgenomen in het schoolreglement
 • het schoolwerkplan
 • het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB
 • elk ontwerp van beslissing inzake de jaarplanning van extra-muros-activiteiten en parascolaire activiteiten
 • elk ontwerp van beslissing inzake de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 17, paragraaf 2, 1°, a) en c), van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten
 • elk ontwerp van beslissing inzake het welzijns- en veiligheidsbeleid op school

7. Recht op informatie

Indien de ouderraad ten behoeve van zijn werking informatie of inzage in een bestuursdocument wenst, dan wordt dit recht uitgeoefend via de vertegenwoordigers van de geleding ouders in de schoolraad.

8. De vergaderingen van de ouderraad

8.1 De ouderraad kan slechts geldig vergaderen als ten minste de helft + 1 aanwezig is. Indien dit quotum niet wordt bereikt, wordt een nieuwe vergadering samengeroepen.

8.2 De bestuursleden staan in voor het vlotte verloop van de vergaderingen van de ouderraad.

8.3 De ouderraad vergadert minimum 3 keer per schooljaar (voorafgaand aan elke vergadering van de schoolraad).

8.4 De agenda wordt opgemaakt door de voorzitter, in samenspraak met de andere bestuursleden. Alle leden van de ouderraad kunnen agendapunten indienen. Vaste agendapunten zijn: goedkeuring vorig verslag, mededelingen van de directie, verslag van de vorige schoolraad, voorbereiding van de volgende schoolraad,  varia

9. Uitnodigingen

De bestuursleden staan in voor de opmaak en verspreiding van de uitnodiging . De uitnodiging vermeldt de plaats, datum en het uur van de bijeenkomst evenals de agenda. Zo mogelijk worden ook bijbehorende documenten en nota’s op voorhand bezorgd.
De uitnodiging wordt verstuurd ten minste 10 kalenderdagen vóór de bijeenkomst.

10. Besluitvorming

In alle vergaderingen wordt gestreefd naar een consensus. 
In uitzonderlijke gevallen wordt er tot de stemming over gegaan, waarbij een voorstel een meerderheid van de helft + 1 nodig heeft.
Wanneer het over personen gaat, wordt er geheim gestemd.

11. Verslaggeving

De bestuursleden staan in voor de aanmaak en verspreiding van het verslag van de vergaderingen naar alle leden van de ouderraad en op vraag via secretaris en/of  voorzitter naar andere geïnteresseerde ouders.

12. Vakantieperiodes

De ouderraad houdt zich aan de vakantieperiodes van de school waaraan hij verbonden is.

12. Wijziging van het huishoudelijk reglement

Een wijziging aan het huishoudelijk reglement kan gebeuren ten allen tijde en conform aan de besluitvorming (zie artikel 10).


 
Cookie instellingen