Schoolreglement

Informatie

Schoolbrochure 2020 - 2021

Welkom

Beste ouders,

Uw kind is nu ingeschreven in het basisonderwijs en wij heten u van harte welkom.
De naam ‘basisonderwijs’ wijst op het feit dat hier de basis wordt gelegd voor elke vorm van onderwijs. Aangezien wij echter in de toekomst nooit écht ‘afgestudeerd’ zullen zijn, heeft de basisschool een diepere betekenis als grondslag voor het leven gekregen.
Het verwerven van basisvaardigheden als lezen, rekenen en schrijven blijft van essentieel belang. Deze vaardigheden zijn immers voorwaarden om vlot te kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Gelukkig wordt er niet alleen ‘geleerd’ in het basisonderwijs. Kinderen en leerkrachten brengen er een belangrijk gedeelte van hun leven door.  Daardoor wordt de basisschool een ‘levende school’ waar onderwijs en opvoeding niet te scheiden zijn. En hiervan maken wij een erezaak: wij voelen ons persoonlijk verantwoordelijk voor elk kind dat ons is toevertrouwd.  Door onze dagdagelijkse inspanningen willen we bouwen aan een school waar alle kinderen, met respect voor ieders geaardheid, hun talenten tot ontwikkeling kunnen brengen. Samen willen wij er een vruchtbare schoolloopbaan van maken en zullen wij er elk schooljaar weer voor zorgen dat het in onze basisschool goed is om ‘te leren en te leven’.  Wij hopen dat uw kind(eren) veel leerrijke en prettige momenten zal(zullen) beleven op onze school.

Ons schoolreglement bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel bevat heel wat nuttige informatie en contactgegevens. Dit deel maakt strikt genomen geen deel uit van het schoolreglement, maar sluit er wel nauw bij aan. In het tweede deel vind je het pedagogisch project van onze school en de engagementsverklaring van het katholiek onderwijs. In het derde deel vind je het eigenlijke reglement dat o.a. bestaat uit de engagementsverklaring tussen school en ouders, informatie rond inschrijving, ouderlijk gezag, de organisatie van de leerlingengroepen, afwezigheden, uitstappen, het getuigschrift op het einde van het basisonderwijs, onderwijs aan huis, herstel- en sanctioneringsbeleid, de bijdrageregeling, vrijwilligers, welzijnsbeleid, afspraken en leefregels, leerlingenevaluatie, beleid op leerlingenbegeleiding, revalidatie en privacy.

De inschrijving van je kind op onze school houdt in dat je akkoord gaat met het volledige schoolreglement. Soms is het nodig om het schoolreglement aan te passen. Aanpassingen aan het eerste deel zijn eerder administratieve wijzigingen, hiervoor is er niet opnieuw een akkoord nodig van de ouders. Wijzigingen aan het pedagogisch project en aan het eigenlijke reglement worden opnieuw ter akkoord aan je voorgelegd. Alle delen van het schoolreglement worden op de schoolraad besproken.

Als ouder bent u op de eerste plaats de verantwoordelijke opvoeder van uw kind.  Wij vragen dan ook uw steun bij de naleving van de afspraken binnen het schoolleven.  Enkel zo kunnen we samen optimale kansen scheppen voor de ontplooiing van elk kind dat ons is toevertrouwd.

Wij wensen een goede verstandhouding tussen school en thuis in een sfeer van wederzijds vertrouwen en danken u reeds nu daarvoor!!!

Wij hopen op een goede samenwerking!
Directie en schoolteam


1. Contact met de school
We trachten zo veel mogelijk bereikbaar te zijn. Hieronder vind je onze contactgegevens.  Aarzel niet om ons te contacteren.

 

1.1 Onze school
Gesubsidieerde Vrije Basisschool ‘De Springplank’
Jaak Lemmenslaan 12, 2260 Zoerle-Parwijs (Westerlo)
Tel: 014/54 82 90     Fax: 014/54 67 76
E-mail: info@springplank.be + directie@springplank.be
website: www.springplank.be

Springplank … volgens Larousse een veerkrachtige plank om
af te zetten met een sprong. M.a.w.: het middel dat men kiest om vandaar of daarmee een bepaald doel te bereiken. Gereflecteerd op onze schoolsituatie willen we het kind leiden van peuter tot volwassene, al springend van kleuterschool over lagere school naar middelbaar en hoger onderwijs, om te eindigen in een wereld waar iedereen zijn weg wil en moet vinden.


1.2 Directeur
Kurt Geeraerts (a.i.) ipv Louis D’Joos
014 54 82 90 / 0495 80 08 43
directie@springplank.be


1.3 Secretariaat
Dominique Verlinden
014/54 82 90
info@springplank.be

1.4 Zorgcoördinator
Katrien Willems
0474/855775
katrienwillems@springplank.be


1.5 Schoolteam
Kleuterschool : 
K1A Nick Huysmans                                                             nickhuysmans@springplank.be
K1B Marina Beckers                                                                       marinabeckers@springplank.be
K3A Hilde Mens                                                                      hildemens@springplank.be
K3B Els Wouters                                                                       elswouters@springplank.be
K3C Ingrid Driezen                                                            

ingriddriezen@springplank.be
K3D Thomas Van de Velde
thomasvandevelde@springplank.be

Lagere school : 
1A Sandra Van Elst                                                      sandravanelst@springplank.be     
1B Ilse Laenen                                                                ilselaenen@springplank.be
2A Rina Korthoudt                                                                rinakorthoudt@springplank.be
3A Chantal Van der borght                                            chantalvanderborght@springplank.be
4A Evelyne Woestyn                                                         evelynewoestyn@springplank.be
4B Sanne Verhesen                                                         sanneverhesen@springplank.be
5A Annick Somers                                                             annicksomers@springplank.be
6A Lieve Heselmans                                                        lieveheselmans@springplank.be


Zorg                                                                                                                                        2 + 3 Ellen Voet           ellenvoet@springplank.be 5 + 6 Kathleen Mariën         kathleenmarien@springplank.be KS + LS Chantal De Cock                                                          chantaldecock@springplank.be KS + LS Ilse Janssens                                                                      ilsejanssens@springplank.be                
                                                                                               

KS Kirsten Thys (9 donderdagen tijdens dit schooljaar)
KS Saskia Luyten (elke dinsdagvoormiddag)
LS Laura Cox (lerarenplatform)


 

Bewegingsopvoeding
Jochen Thys                                                              
jochenthys@springplank.be                           

ICT-coördinator + preventieadviseur
Tom Thys                                                                            
tomthys@springplank.be

Kinderverzorgster + ondersteuning
Greet Mollen                                                                                                                            
Elly Van Dyck

Onderhoudspersoneel                                                                                                              
Lowie Thys                                                                                                                         
Rita Bastiaens                                                                                                                            
GOM

1.6 Scholengemeenschap
Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap
* K L A S *. Die staat voor Kwaliteit, aandacht voor Leerlingen en leerkracht, Actie en  Samenwerking.
Behoren tot de scholengemeenschap:
- Vrije basisschool Herselt
- Vrije basisschool Westerlo
- Vrije basisschool Oosterwijk 
- Vrije basisschool Zoerle-Parwijs
Correspondentieadres : Vrije Basisschool ‘Ter Veste’, Maria Gorettistraat 4, 2230 Herselt

Bovendien maken we ook deel uit van een grotere VZW ‘Anker’. Naast de scholen van de scholengemeenschap “KLAS”, behoren tot deze overkoepelende VZW:                                                          Vrije Basisschool Bergom/Varenwinkel

Vrije Basisschool Westmeerbeek

Vrije Basisschool Tongerlo

Vrije Basisschool Blauberg

Tongelsbos

 

Ook behoort tot deze VZW: SILA, Westerlo

                                                                                                                                                                                                                                


1.7 Klassenraad
Team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde  samen de verantwoordelijkheid draagt voor de begeleiding van en het onderwijs aan een  bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

1.8 Schoolbestuur
Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren.
Voorzitter: E.H. Jos Bonroy
Ondervoorzitter: dhr. Johan Tops
Secretaris: mevr. Katrien Neirinckx
Penningmeester: dhr. Jeroom Nobels
Afgevaardigd beheerder SO: dhr. Roger Creten
  Correspondentieadres: VZW Anker
  Afdeling Basisonderwijs
  Verlorenkost 1, 2260 Westerlo
  014/266412

1.9 Plaatselijk bestuur
Het plaatselijk bestuur ziet mee toe op de uitvoering van het opvoedingsproject van de  school en heeft dus vooral aandacht voor pedagogische begeleiding van leerlingen, vlotte  communicatie (tussen directie, personeel en ouders) en uitvoering van de opdrachten  gegeven door de raad van beheer. Tevens geeft het plaatselijk comité advies aan de raad  van beheer i.v.m. herstructureringen, bouwdossiers…
Leden: Louis Willems, Frans Lambaerts, Roger Smolders, Gunter Kenis, Jeroom Nobels

2. Organisatie van de school

2.1 Schooluren (lagere school)

maandag       8.45 uur tot 11.55 uur       13.10 uur tot 15.30 uur
dinsdag         8.45 uur tot 11.55 uur       13.10 uur tot 15.30 uur
woensdag      8.45 uur tot 11.55 uur       /////////////////////
donderdag     8.45 uur tot 11.55 uur       13.10 uur tot 15.30 uur
vrijdag          8.30 uur tot 12.05 uur       13.10 uur tot 15.30 uur

2.2 Schooluren (kleuterschool)

maandag     8.45 uur tot 12.05 uur        13.10 uur tot 15.20 uur
dinsdag
         8.45 uur tot 12.05 uur        13.10 uur tot 15.20 uur
woensdag
     8.45 uur tot 11.45 uur        /////////////////////
donderdag
     8.45 uur tot 12.05 uur        13.10 uur tot 15.20 uur
vrijdag
         8.30 uur tot 12.15 uur        13.10 uur tot 15.20 uur

Ouders die de kinderen naar school brengen, vragen wij om afscheid te nemen vóór de grijze binnenpoorten van de school.  Wij vragen ook de ouders zich niet in het schoolgebouw te begeven tijdens de lesuren of wanneer de leerkrachten afwezig zijn.  Als er iets te bespreken valt, kan dit rustig met de leerkracht na afspraak.  Ook bij de directie kan je terecht met vragen, problemen of voorstellen.
Het toezicht is voorzien 15 minuten voor de aanvang van de lessen (zowel ’s morgens als ’s middags) en tijdens de middag voor de kinderen die blijven eten in de refter.
De leerlingen hebben voor en na bovenvermelde uren geen toelating om zonder toezicht op de speelplaats te zijn.
Voor het gebruik van de refter wordt remgeld aangerekend. Leerlingen brengen zelf water mee naar de school.

2.2         Voor- en naschoolse opvang

De opvang wordt georganiseerd door de gemeente en is gelokaliseerd in de Smissenhoekstraat nr. 3, tel. 014/54 23 83.
Er is opvang voorzien van 7.00 uur 's morgens tot 18.00 uur 's avonds. Indien leerlingen of kleuters niet afgehaald worden binnen de 10 minuten na schooltijd, brengen wij hen naar de opvang.

Op woensdagnamiddag en schoolvrije dagen is de opvang gecentraliseerd in Tongerlo. Tijdens de schoolvakanties worden de kleuters opgevangen in Tongerlo en de lagere schoolkinderen in Westerlo-centrum.

De kinderclub is gesloten  de 3de vrijdag van september, de kerstvakantie, de week van 21 juli en de week van 15 augustus.
Elk jaar in januari worden de ouders geïnformeerd over de openingstijden door de kinderclub.

Gelieve steeds op voorhand contact op te nemen met één van onderstaande nummers indien u gebruik zou willen maken van deze dienst.

Mieke   (coördinatie)                   014/53 94 21
Greet    (coördinatie)                  014/53 94 22
Marijke (administratie)                 014/53 94 23
Kelly     (administratie)                014/53 94 24
kinderopvang@westerlo.be

2.3         Vakanties

Herfstvakantie:                     2 november 2020 t/m 8 november 2020
Kerstvakantie:                      21 december 2020 t/m 3 januari 2021                   
Krokusvakantie:                     
15 februari 2021 t/m 21 februari 2021
Paasvakantie:                         5 april 2021 t/m 18 april 2021
Zomervakantie:                      1 juli 2021 t.e.m. 31 augustus 2021

2.4         Vrije dagen

Lokale vrije dag                  maandag 5 oktober 2020
Wapenstilstand                    woensdag 11 november 2021
Feest van de arbeid             zaterdag 1 mei 2021
Lokale vrije dag         maandag 3 mei 2021                                          
Hemelvaartsdag               
    donderdag 13 mei 2021
Brugdag                             vrijdag 14 mei 2021
Pinkstermaandag                 maandag 24 mei 2021

2.5         Pedagogische studiedagen

lagere en kleuterschool          vrijdag 9 oktober 2020 (hele dag)
lagere en kleuterschool          woensdag 14 oktober 2020 (halve dag) 
 

2.6         Jaarplanning

Deze is terug te vinden op onze website onder ‘kalender’.
en zal regelmatig geüpdated worden naar de recentste activiteiten. Ook op het Gimme platform zullen de activiteiten aangehaald worden.

2.7         Leerlingenvervoer

        De school organiseert geen leerlingenvervoer van en naar de school.

3  Samenwerking

3.1         Met de ouders        

De leerplichtwet bepaalt dat een kind leerplichtig is vanaf 1 september van het kalenderjaar waarin het 5 wordt. Daarnaast zijn ook kleuters die op 5 jaar reeds naar het lager onderwijs overstappen leerplichtig.  De andere kleuters zijn nog niet leerplichtig. Een jaartje langer in de kleuterschool doorbrengen, vervroegd naar de lagere school komen en een achtste jaar in de lagere school verblijven, kan enkel in samenspraak en na advies van de klassenraad, de directie en het CLB. Een kleuter van de laatste kleuterklas moet minsten 290 halve dagen aanwezig zijn om de overstap naar de lagere school te kunnen maken.

Voor het voldoen aan deze leerplicht in de school is een inschrijving echter niet voldoende. Daar elk leerplichtig kind onderworpen kan worden aan de controle op het regelmatig schoolbezoek, dient het élke schooldag van het schooljaar daadwerkelijk op de school aanwezig te zijn. Enkel gewettigde afwezigheden worden toegestaan (zie deel 3, punt 5).

De leerlingen zijn verplicht om alle vakken en vakonderdelen te volgen. Enkel om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren.

Je bent onze partner in de opvoeding van je kind. Goede samenwerking is hierbij cruciaal. Je kan steeds bij ons terecht met je vragen of voor een gesprek. Je kan een afspraak maken met de directeur of met de klasleraar. We organiseren ook oudercontacten (zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders. Ook bij de leden van onze schoolraad kan je steeds terecht.

Afspraken school:

Elk schooljaar voorzien wij individuele oudercontacten. Deze avonden bieden de gelegenheid persoonlijk te spreken met de mensen die in onze school betrokken zijn bij de opvoeding en onderwijs van uw kind of ze worden ingericht om ouders op één of ander domein bijkomende informatie te geven.

Naast de individuele oudercontacten zijn er ook algemene informatieavonden. Enkele voorbeelden:
- rond de globale klas- en schoolwerking (begin schooljaar)
- rond schoolrijpheid (september)
- rond studiekeuze (rond Pasen)
- rond meerdaagse extra- murosactiviteiten

Ouders van nieuwe instappers (2,5-jarige kleuters) worden samen met hun zoon of dochter uitgenodigd op open-klas-momenten (zie website van de school www.springplank.be ). 

Ouders worden steeds schriftelijk op de  hoogte gebracht van deze oudercontacten en zullen tijdig verwittigd worden.

3.1.1      Ouderraad (zie deel 3, punt 18.2  blz 46) 

 

3.1.2      Schoolraad (zie deel 3, punt 18.1 blz 46)


3.2        Met de leerlingen

Leerlingenraad : In elke klas van het 4de tot en met het 6de lj. worden in het begin van het schooljaar, na verkiezingen, 3 leerlingen aangeduid die mogen zetelen in de leerlingenraad van onze school. Kinderen die reeds verkozen werden in het vierde leerjaar, blijven in principe verkozen tot in het zesde leerjaar, tenzij ze zelf aangeven om er uit te stappen.Zij kunnen wensen, noden en eventuele klachten van de ganse leerlingengroep naar voor brengen bij leerkrachten en directie. De agenda wordt door de leden van de  leerlingenraad zelf bepaald.

De raad wordt voorgezeten door een afgevaardigde leerkracht. Verslagen worden steeds doorgespeeld naar de ganse leerlingengroep en leerkrachtenteam.

3.3         Met externen

 

3.3.1      CLB (Centrum voor leerlingbegeleiding)

Onze school werkt samen met CLB-Kempen, vestiging Herentals.
Hellekensstraat 2, 2200 Herentals
tel. 014/24 70 70 
Email: herentals@vclb-kempen.be
website: www.clb-kempen.be

Vaste medewerkers voor onze school zijn:
- Tessa Neri (coördinator)
- Wendy Janssen (maatsch. assistente)
- Sofie Weyns (maatsch. assistente)
- Lobke Van Rooy (verpleegkundige)
- Anouk Moens (schoolarts)

Voor je rechten en plichten bij het CLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2.
Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (Zie ook engagementsverklaring tussen school en ouders). Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen. Ook daar kan je je niet tegen verzetten. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet. Via www.clbchat.be kan jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLB-medewerker. Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op hun website.

 

3.3.2      Ondersteuningsnetwerk

Onze school is aangesloten bij het ‘ondersteuningsnetwerk Kempen’ www.ondersteuningsnetwerkkempen.be
Doel van het ondersteuningsnetwerk:
Het ondersteuningsnetwerk heeft als doel leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften te laten deelnemen aan het gewoon onderwijs.
Om dit doel te bereiken zal vanuit het ondersteuningsnetwerk  ondersteuning geboden worden om tegemoet te komen aan de noden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, hun leerkrachten en het schoolteam.
Ondersteuning is leerkrachtgericht, leerlinggericht en/of teamgericht en beoogt een positief effect op de klasvloer. Ondersteuning is flexibel, vraaggestuurd en op maat.

Wanneer ondersteuning aanvragen?
Een ondersteuningsvraag kan gesteld worden, wanneer:

 • de maatregelen die een school heeft genomen in de brede basiszorg en de verhoogde zorg niet volstaan om tegemoet te komen aan de specifieke noden van een leerling

 • er een duidelijke hulpvraag is van de leerkracht of het leerkrachtenteam naast de hulpvraag van de leerling

 • de ouders op de hoogte zijn gebracht door de school dat er een ondersteuningsvraag ingediend zal worden

 • het CLB mee betrokken is en er een gemotiveerd verslag werd opgemaakt dat ondersteuning mogelijk maakt

 • er aan de wettelijke voorwaarden voor ondersteuning werd voldaan

Hoe een ondersteuningsvraag indienen?
Scholen stellen, na overleg met ouders, leerkrachten en CLB, via de website een ondersteuningsvraag aan het zorgloket van het ondersteuningsteam.
Aanspreekpunt voor ouders:
Mieke Quirijnen – algemeen coördinator Ondersteuningsnetwerk Kempen
mieke.quirijnen@ondersteuningsnetwerkkempen.be
0472 12 36 64

Voor algemene vragen over ondersteuning en specifieke vragen over ondersteuning van je kind kan je terecht bij volgend aanspreekpunt voor ouders :

3.4         Nuttige adressen

                Klachtencommissie  Katholiek Onderwijs Vlaanderen
                               Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
                               Guimardstraat 1
                               1040 Brussel
                               02/507 08 72
                               klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen

                Commissie inzake Leerlingenrechten
                               Vlaamse overheid
                               Agentschap voor onderwijsdiensten – AgODi
                               secretariaat commissie inzake Leerlingenrechten
                               t.a.v. Ingrid Hugelier (Basisonderwijs)
                               H. Consciencegebouw
                               Koning Albert-II laan 15,
                               1210 Brussel
                               02/553 93 83
                                commissie.leerlingenrechten@vlaanderen.be

                Commissie Zorgvuldig Bestuur
                               Vlaams Overheid
                               Afdeling Advies en Ondersteuning onderwijsPersoneel (AOP)

                    Commissie zorgvuldig bestuur
                               Koning Albert II-laan 15
                               1210 Brussel
                               02/553 65 98
                               zorgvuldigbestuur@vlaanderen.be


SCHOOLREGLEMENT

1.   Engagementsverklaring tussen school en ouders

Ouders hebben hoge verwachtingen van de school voor de opleiding en opvoeding van hun kinderen. Onze school zet zich elke dag in om dit engagement waar te maken, maar in ruil verwachten we wel je volle steun. Daarom maken we in onderstaande engagementsverklaring wederzijdse afspraken. Zo weten we duidelijk wat we van elkaar mogen verwachten. Deze afspraken gelden voor de hele periode dat je kind bij ons is ingeschreven.

Op afgesproken momenten evalueren we samen de engagementen en het effect ervan.

1.1   Oudercontacten

Als ouder ben je samen met onze school partner in de opvoeding van je kind. Het is goed dat je zicht hebt op de werking van onze school. Daarvoor plannen we bij het begin van elk schooljaar een ouderavond in de klas van je kind. Je kan er kennis maken met de leraar van je kind en met de manier van werken.

We willen je op geregelde tijden informeren over de evolutie van je kind. Dat doen we schriftelijk via het rapport (kerstperiode, paasperiode en einde schooljaar + 1ste leerjaar eind september)

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Bij het begin van elk schooljaar laten we je weten op welke data die doorgaan. Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment.
We engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn.

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je zelf een gesprek aanvragen met de leraar van je kind. Dat doe je via de directie of de zorgcoördinator.

We verwachten dat je met ons contact opneemt bij vragen of zorgen ten aanzien van je kind.

We verwachten dat je je als ouder samen met ons engageert om nauw samen te werken rond de opvoeding van je kind en steeds ingaat op onze uitnodigingen tot  verplicht oudercontact.

We engageren ons om met je in gesprek te gaan over je zorgen en vragen ten aanzien van  de evolutie van je kind.

1.2   Aanwezig zijn op school en op tijd komen

We vinden de aanwezigheid van je kind op school belangrijk. We verwachten dat je kind regelmatig en op tijd naar school komt. De aanwezigheid van je kind op school draagt bij tot een succesvolle schoolloopbaan van je kind.
We verwittigen jou als de afwezigheid van je kind niet gewettigd is. Indien nodig nemen we begeleidende maatregelen. De aanwezigheid van je kind op school heeft gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de kleuter- en/of school-toeslag, voor de toelating tot het lager onderwijs en voor het uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs.
Daartoe moeten we de afwezigheden van je kind doorgeven aan de overheid en aan het CLB.

We verduidelijken dat aanwezigheid gedurende het volledige kleuteronderwijs belangrijk is. Kleuters moeten namelijk voldoende dagen aanwezig zijn in de eerste en tweede kleuterklas om recht te hebben op de kleutertoeslag. Op https://www.groeipakket.be/nl/participatietoeslagen vind je meer informatie terug.

Te laat komen kan niet! We vragen je als ouder te engageren je kind op tijd naar school te brengen en dit zowel in het kleuteronderwijs als in het lager onderwijs. Voor de juiste schooluren : zie Deel 1, punt 2.1. (blz 10)
Kinderen die te laat toekomen melden zich aan bij het secretariaat. We verwachten dat je ons voor aanvang van de school verwittigt bij afwezigheid van je kind.

De leerlingen zijn gehouden in de klas aanwezig te zijn tijdens IEDERE les. Ze volgen de lessen gegeven door de titularis of zijn vervanger.

We stellen het op prijs dat kinderen alle dagen en tijdig op school zijn. Enkel een geldige reden (zie deel 3, punt 5 blz 23) is aanvaardbaar.

Het CLB waarmee we samenwerken staat in voor de begeleiding bij problematische afwezigheden. Die begeleiding is verplicht. Als je niet ingaat op die begeleiding, melden we dit aan de overheid.

Je kan steeds bij ons terecht in geval van problemen. We zullen dan samen naar de meest geschikte aanpak zoeken.

1.3   Individuele leerlingenbegeleiding

Onze school voert een beleid op leerlingenbegeleiding (zie punt 15 blz 41). Dit houdt onder meer in dat we gericht de evolutie van je kind volgen. Dit doen we door het werken met een leerlingvolgsysteem (LVS) en een kleutervolgsysteem (KVS). Sommige kinderen hebben op bepaalde momenten nood aan gerichte individuele begeleiding. Andere kinderen hebben constant nood aan individuele zorg.

We zullen in overleg met u als ouder vastleggen hoe de individuele begeleiding van je kind georganiseerd zal worden. Daarbij zullen we aangeven wat je van de school kan verwachten en wat we van jou als ouder verwachten.

Als je kind specifieke onderwijsbehoeften heeft, kan je dit melden aan de directie. We gaan dan samen met jou na welke aanpassingen nodig zijn. We kunnen ook zelf aanpassingen voorstellen op basis van de vaststellingen in de loop van het schooljaar. Ook dan gaan we steeds eerst in overleg met jou. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat je kind nodig heeft en wat wij als school kunnen organiseren.

We verwachten dat je ingaat op onze vraag tot overleg en de afspraken die we samen maken opvolgt en naleeft.

De school is verplicht om redelijke aanpassingen (waaronder differentiërende, remediërende, compenserende en dispenserende maatregelen) te nemen voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeften. Ook verduidelijken we dat ouders zich niet kunnen verzetten tegen het voorzien van redelijke aanpassingen.

1.4   Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal

Niet alle ouders voeden hun kind op in het Nederlands en niet alle kinderen starten hun schoolloopbaan met dezelfde taalvaardigheid Nederlands.

Onze school voert een talenbeleid. Wij engageren er ons toe kinderen te ondersteunen bij het leren van en het leren in het Nederlands. Van jou als ouder verwachten we dat je positief staat tegenover de onderwijstaal en tegenover de initiatieven die we als school nemen om de taalontwikkeling van onze leerlingen te ondersteunen (taaltraject/taalbad voor kinderen die de onderwijstaal onvoldoende beheersen). We vragen ook om kinderen in de vrije tijd te stimuleren bij het leren van het Nederlands. Vraag ons gerust naar informatie over plaatselijke initiatieven die je engagement daarbij kunnen helpen ondersteunen.

2.   Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen

Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op website, www.springplank.be

Je kind is pas ingeschreven in onze school als je schriftelijk instemt met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft je kind bij ons ingeschreven. De inschrijving van je kind eindigt wanneer je beslist om je kind van school te veranderen of bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel.

Bij de inschrijving dient een officieel document (bij voorkeur de ISI+-kaart) te worden voorgelegd dat de identiteit van je kind bevestigt.

Kleuters die nog geen 2 jaar en 6 maanden oud zijn, kunnen ingeschreven worden (vanaf 1 maart van het voorafgaande schooljaar) maar kunnen pas naar school komen indien zij voldoen aan de toelatingsvoorwaarden (o.a. 2 jaar en 6 maanden oud zijn). Voor kleuters dient schriftelijk bevestigd te worden dat het kind niet in een andere school is ingeschreven.

        Kleuters kunnen instappen op de volgende instapdata:

        de 1ste schooldag van september
        de 1ste schooldag na de herfstvakantie
        de 1ste schooldag na de kerstvakantie
        de 1ste schooldag van februari
        de 1ste schooldag na de krokusvakantie
        de 1ste schooldag na de paasvakantie
        de 1ste schooldag na hemelvaartdag.

         Ouders van nieuwe instappers worden steeds uitgenodigd voor een contactmoment in de eerste kleuterklas. We gaan ervan uit dat kleuters die instappen zindelijk zijn. Indien we merken dat een instapper nog niet zindelijk is, zal de zorgcoördinator of de kinderverzorgster van de school contact opnemen met ouder(s) en samen een stappenplan rond zindelijkheid uitwerken.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, wordt volgens de inschrijvingsprocedure ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.

 

Bij de leerlingen van de lagere school zijn ouders verplicht om bij inschrijving mee te delen of het kind een attest buitengewoon onderwijs heeft en of er een vermoeden is van specifieke schoolondersteuning op vlak van onderwijs, therapie en/of verzorging (zie deel 3, punt 2.1).

Alle leerlingen kunnen inschrijven vanaf de eerste schooldag van maart van het voorafgaande schooljaar (tot onze capaciteit bereikt is).

Wanneer tijdens zijn of haar schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor je kind wijzigt, kan het zijn dat de vastgestelde onderwijsbehoeften van die aard zijn dat ofwel een verslag nodig is ofwel een bestaand verslag gewijzigd moet worden. In dat geval organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB. Op basis van dit overleg en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, beslist de school om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we opnieuw jouw akkoord vragen. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging, dan wordt de inschrijving van je kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

2.1   Herinschrijving bij overgang van het kleuteronderwijs naar het lager onderwijs

Is je kind ingeschreven in onze kleuterschool dan hoef je hem/haar niet opnieuw in te schrijven bij de overgang naar het lager onderwijs van onze school.

2.2   Toelatingsvoorwaarden lager onderwijs

Je kind kan pas instappen in het lager onderwijs als het aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden voldoet. In de infobrochure onderwijsregelgeving kom je onder punt 3.1.2 meer te weten over die voorwaarden.

2.3   Screening niveau onderwijstaal

Onze school moet voor elke leerling die voor het eerst in het lager onderwijs instroomt een taalscreening uitvoeren. Indien onze school op basis van de resultaten van de screening het nodig acht, wordt een taaltraject voorzien dat aansluit bij de specifieke noden van het kind. Deze taalscreening gebeurt niet voor anderstalige nieuwkomers, zij krijgen sowieso een aangepast taaltraject.

 

3.   Ouderlijk gezag

3.1   Zorg en aandacht voor het kind

Als school bieden we een luisterend oor aan voor al onze leerlingen. Ook voor kinderen die een echtscheiding van de ouders doormaken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden.

3.2   Neutrale houding tegenover de ouders

De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij. Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen. Zolang er geen uitspraak van de rechter is, houdt de school zich aan de afspraken gemaakt bij de inschrijving. Is er wel een vonnis of arrest, dan volgt de school de afspraken zoals opgelegd door de rechter.

3.3   Afspraken in verband met informatiedoorstroom naar de ouders

Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop beslissingen over het kind worden genomen.

· Afspraken i.v.m. de agenda, brieven…: in samenspraak met de directie

· Afspraken in verband met oudercontacten : in samenspraak met de klasleerkracht en/of directie

3.4   Co-schoolschap

Om de verbondenheid met de klasgroep en de continuïteit van het leren te garanderen, kan je kind tijdens het schooljaar niet op twee plaatsen school lopen. De school moet de inschrijving van een leerling weigeren als de ouders hun kind tijdens het schooljaar afwisselend in verschillende scholen in- en uitschrijven.

 

4.   Organisatie van de leerlingengroepen binnen hetzelfde onderwijsniveau

4.1  Overgang binnen hetzelfde onderwijsniveau

De school beslist, in overleg en in samenwerking met het CLB, of je kind kan overgaan naar een volgende leerlingengroep. Vindt de school het nodig dat je kind een jaar overdoet, dan is dit omdat ze ervan overtuigd is dat dit voor je kind de beste oplossing is. De genomen beslissing wordt ten aanzien van jou als ouder schriftelijk gemotiveerd en mondeling toegelicht. De school geeft ook aan welke bijzondere aandachtspunten er in het daaropvolgende schooljaar voor je kind zijn. De school neemt deze beslissing dus in het belang van je kind.

Ook wanneer een leerling in de loop van zijn schoolloopbaan van school verandert, beslist de school in welke leerlingengroep hij/zij terechtkomt.

Afhankelijk van het aantal kinderen kunnen gemengde leeftijds-/klasgroepen voorkomen.

Leerlingengroepen kunnen heringedeeld worden op basis van een gewijzigde instroom. Bijvoorbeeld in de kleuterschool na een instapdatum.

4.2  Overgang tussen onderwijsniveaus

        Bij de overgang tussen onderwijsniveaus (bv. van kleuter naar lager onderwijs) heb jij als ouder beslissingsrecht of jouw kind de overgang al dan niet maakt, als voldaan is aan de toelatingsvoorwaarden.

5 Afwezigheden

Voor leerlingen in het lager onderwijs (ook de 5-jarigen die vervroegd zijn ingestapt) en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs is de leerplicht voltijds. Zij zijn altijd aanwezig, behalve bij gewettigde afwezigheid. Voor 5-jarigen in het kleuteronderwijs geldt een leerplicht van minstens 275 halve dagen aanwezigheid. Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet steeds op school moeten zijn. Ze zijn niet onderworpen aan de leerplicht.

De directeur kan beslissen of een afwezigheid van een 5-jarige kleuter als aanvaardbaar beschouwd wordt. Als de afwezigheid volgens de directeur aanvaardbaar is, dan telt die mee voor het bereiken van de 275 halve dagen aanwezigheid.

Het is belangrijk dat kleuters (leerplichtig of niet) regelmatig naar school komen. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. 

De afwezigheidsgegevens van je kind worden doorgeven aan de overheid. Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen, kunnen hun kleuter- en/of schooltoeslag verliezen en ook de toegang tot het lager onderwijs is afhankelijk van het aantal dagen dat je kind kleuteronderwijs volgde. 

We verwachten dan ook dat je de afwezigheid van je kleuter onmiddellijk aan ons meldt, liefst voor 8.45 uur. Ook als je eens door omstandigheden je kind niet op tijd kan afzetten, laat je dit zo snel mogelijk weten. Je meldt je dan aan bij het secretariaat (aan de voordeur). Komt je kind meermaals te laat of is je kind al vaak afwezig geweest, dan kunnen we samen nagaan hoe we de participatie van je kleuter kunnen verhogen. 

 1. Gewettigde afwezigheden

Voor leerlingen in het lager onderwijs en voor 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs gelden volgende gewettigde afwezigheden:

5.1.1 Wegens ziekte
De ouders verwittigen zo vlug mogelijk de school en bezorgen het ziektebriefje aan de klastitularis. De school zal het CLB contacteren bij twijfel over een medisch attest.

Kleuteronderwijs
Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze - wegens niet onderworpen aan de leerplicht - niet steeds op school moeten zijn. Het is echter belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Kleuters die activiteiten missen lopen meer risico om te mislukken en raken minder geïnteresseerd in de klasgroep. Gelet op het feit dat er geen leerplicht is, moeten afwezigheden in de kleuterschool niet gewettigd worden door medische attesten. Uitzondering: kleuters die wegens verlengd kleuterschoolbezoek op 6-jarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten, zijn onderworpen aan de controle van de leerplicht. Uit veiligheidsoverwegingen is het aan te bevelen dat ouders de kleuteronderwijzer en/of directeur informeren omtrent de afwezigheid van hun kind.

Lager onderwijs
Volgende regelgeving is van toepassing op alle leerplichtige kinderen d.w.z. alle leerlingen van de lagere school, ook de leerlingen die  reeds op 5-jarige leeftijd overgestapt zijn naar het lager onderwijs.
Afwezigheden van méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen moeten door middel van een medisch attest gewettigd worden.
Voor ziekte tot en met 3 opeenvolgende kalenderdagen volstaat een verklaring ondertekend door de ouders of de personen die de leerling wettelijk of feitelijk onder hun bewaring hebben. (Gebruik hiervoor de formulieren die u achteraan in de agenda vindt.). Dergelijk briefje kans slechts 4 keer per schooljaar gebruikt worden. Bij veelvuldige afwezigheid (dit is vanaf de vijfde keer in hetzelfde schooljaar) is voor elke afwezigheid een medisch attest vereist.
Is je kind chronisch ziek, dan nemen de ouders contact op met de school en het CLB.

Niemand mag de school verlaten voor het einde van de lessen tenzij met toestemming van de directie. Afspraken met dokters, tandartsen of andere paramedici vallen in regel buiten de schooluren.

5.1.2 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden
De afwezigheid van je kind kan in een aantal situaties gewettigd zijn. Voor deze afwezigheden is geen toestemming van de directeur nodig. Je verwittigt de school wel vooraf van deze afwezigheid. Je geeft ook een officieel document of een verklaring die de afwezigheid staaft, af aan de school. Voorbeelden hiervan zijn:

 • het overlijden van een persoon die onder hetzelfde dak woont of van een bloed- en aanverwant ;

 • de oproeping of dagvaarding voor de rechtbank;

 • het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst).

5.1.3 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is
Soms kan je kind om een andere reden afwezig zijn. De ouders bespreken dit op voorhand met de directie. Het betreft hier de afwezigheid wegens :

 • de rouwperiode bij een overlijden ;

 •  het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging of culturele en/of sportieve manifestaties (andere dan de 10 halve schooldagendagen waarop topsporters recht hebben);

 • trainingen voor topsport in de sporten tennis, zwemmen en gymnastiek (voor maximaal 6 lestijden per week, verplaatsingen inbegrepen)

 • revalidatie tijdens de lestijden (zie punt 16 blz 43)

 • de deelname aan time-out-projecten ;

 • persoonlijke redenen in echt uitzonderlijke omstandigheden.

 • School-externe interventies

Opgelet: het is niet de bedoeling dat aan ouders toestemming gegeven wordt om vroeger op vakantie te vertrekken of later uit vakantie terug te keren. De leerplicht veronderstelt dat een kind op school is van 1 september tot en met 30 juni.

5.1.4  Problematische afwezigheden
De school vindt de aanwezigheid van je kind belangrijk. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. Er zijn daarnaast ook gevolgen voor het verkrijgen en behouden van de schooltoelage, voor de toelating tot het eerste leerjaar en voor het uitreiken van een getuigschrift op het einde van het lager onderwijs. (zie ook de engagementsverklaring en infobrochure onderwijsregelgeving.).

De school verwittigt de ouders van elke niet-gewettigde afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheden contacteert zij het CLB en kan er een begeleidingstraject opgestart worden. De ouders worden in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

Leerlingen die ongewettigd afwezig zijn (10 halve dagen) kunnen hun statuut van regelmatige leerling, overeenkomstig art. 20 van het decreet basisonderwijs verliezen. Dit houdt in dat de leerling in het zesde leerjaar geen getuigschrift basisonderwijs kan behalen ! De afwezigheid van je kind wegens een preventieve schorsing, een tijdelijke of definitieve uitsluiting is gewettigd. Je kind wordt als gewettigd afwezig beschouwd, ongeacht of je kind wel of niet door de school wordt opgevangen

  1. Problematische afwezigheden

Alle afwezigheden die niet van rechtswege of door de school zijn gewettigd, zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal je onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid van je kind.

Vanaf vijf halve dagen problematische afwezigheden contacteert de school het CLB. Samen werken ze rond de begeleiding van je kind. Je wordt in dat geval uitgenodigd voor een gesprek.

6 Onderwijs aan huis

Als je kind wegens chronische ziekte of langdurige ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school kan komen, dan heeft je kind onder bepaalde voorwaarden recht op tijdelijk onderwijs aan huis, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.

Voor tijdelijk onderwijs aan huis moet je als ouder een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur en een medisch attest toevoegen. Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan voeg je een medisch attest toe waaruit blijkt dat je kind onmogelijk naar school kan gaan, maar wel onderwijs kan krijgen. Heeft je kind een chronische ziekte, dan heb je een medisch attest van een geneesheer-specialist nodig dat het chronische ziektebeeld bevestigt en waaruit blijkt dat je kind onderwijs mag krijgen.

Heeft je kind een niet-chronische ziekte, dan kan tijdelijk onderwijs aan huis pas worden georganiseerd na een afwezigheid van 21 opeenvolgende kalenderdagen. Als de ziekteperiode van je kind noodgedwongen wordt verlengd of als als je kind na een periode van tijdelijk onderwijs aan huis binnen 3 maanden hervalt, moet je kind geen wachttijd van 21 opeenvolgende kalenderdagen meer doorlopen om opnieuw tijdelijk onderwijs aan huis te krijgen. Je hoeft ook niet opnieuw een aanvraag in te dienen. Om de nieuwe afwezigheid te wettigen, is er wel een nieuw medisch attest nodig.

Heeft je kind een chronische ziekte, dan heeft je kind recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per opgebouwde schijf van 9 halve schooldagen afwezigheid. Deze uren kunnen gedeeltelijk op school georganiseerd worden. Dit is mogelijk na een akkoord tussen de ouders en de school en vindt plaats buiten de normale schooluren en niet tijdens de middagpauze. De aanvraag en de medische vaststelling van de chronische ziekte blijft geldig voor de hele schoolloopbaan van je kind op onze school. Je hoeft dit dus maar één keer aan onze school te bezorgen.

Je kind moet daarnaast op 10 km of minder van de school verblijven. Als je kind op een grotere afstand van de school verblijft, dan kan de school tijdelijk onderwijs aan huis organiseren maar is daar niet toe verplicht.

Als je kind aan deze voorwaarden voldoet, zullen we je als ouder op de mogelijkheid van tijdelijk onderwijs aan huis wijzen. Zodra de voorwaarden voor het verstrekken van tijdelijk onderwijs aan huis vervuld zijn, kan de school hiermee van start gaan.

De directeur zal dan op zoek gaan naar een leraar om 4 lestijden per week onderwijs aan huis te geven. De school maakt afspraken met deze leraar om de lessen af te stemmen op de leerlingengroep van het kind. Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.

De school kan  in overleg met jou ook contact opnemen met de vzw Bednet. Dit biedt de mogelijkheid om van thuis uit via een internetverbinding live deel te nemen aan de lessen. De school maakt dan samen met jou concrete afspraken over opvolging en evaluatie.
Met vragen hierover kan je steeds terecht bij de directeur.

7.    Een- of meerdaagse schooluitstappen (Extra-muros activiteiten)

Je kind is verplicht deel te nemen aan extra-murosactiviteiten die minder dan één schooldag duren. Dat zijn normale schoolactiviteiten. We streven er als school ook naar om ook alle kinderen te laten deelnemen aan extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren. Die activiteiten maken namelijk deel uit van het onderwijsaanbod dat we aan je kind geven.

Door het schoolreglement te ondertekenen gaan we ervan uit dat je op de hoogte bent van de schooluitstappen die worden georganiseerd. Als je niet wenst dat je kind meegaat op één van de extra-murosactiviteiten die één dag of langer duren, dien je dat voorafgaand aan de betrokken activiteit schriftelijk te melden aan de school.

Leerlingen die niet deelnemen aan extra-murosactiviteiten moeten op de school aanwezig zijn.

Om de twee jaar worden zeeklassen en talentklassen voor het 5de en 6de leerjaar georganiseerd. Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van beide ouders vereist.
Informatieavonden hieromtrent worden tijdig ingericht.

 

8.   Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 7)

De klassenraad beslist welke leerlingen in aanmerking komen voor het getuigschrift basisonderwijs. Het getuigschrift basisonderwijs wordt uitgereikt aan een regelmatige leerling die in voldoende mate de eindtermgerelateerde leerplandoelen heeft bereikt. Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.

Een leerling die een individueel aangepast curriculum volgt, kan een getuigschrift basisonderwijs behalen op voorwaarde dat de vooropgestelde leerdoelen door de onderwijsinspectie als gelijkwaardig worden beschouwd met die van het gewoon lager onderwijs. Als die leerling geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, ontvangt deze een schriftelijke motivering waarom het getuigschrift niet werd uitgereikt, met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan. Deze leerling krijgt ook een verklaring waarin het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs staat.

8.1   Procedure tot het uitreiken van het getuigschrift

Gedurende de hele schoolloopbaan van je kind zullen we communiceren over zijn leervorderingen. Je kan inzage in en toelichting bij de evaluatiegegevens krijgen. Indien na toelichting blijkt dat de ouders een kopie wensen, dan kan dat.

Of een leerling het getuigschrift krijgt, hangt af van de beslissing van de klassenraad. De klassenraad gaat na of de eindtermgerelateerde leerplandoelen voldoende in aantal en beheersingsniveau zijn behaald. Daarbij zal de groei die de leerling doorheen de schoolloopbaan maakte (o.a. de schoolrapporten van het lopende en voorafgaande schooljaar, de evaluaties van het lopende en voorafgaande schooljaar, de gegevens uit het LVS, het verslag van de leerkracht die tijdens het laatste schooljaar het hoogste aantal lestijden heeft gegeven aan de leerling), en de zelfsturing die hij toont, zeker een rol spelen.

De voorzitter en alle leden van de klassenraad ondertekenen het schriftelijk verslag over de beslissing omtrent het getuigschrift basisonderwijs.

Na 20 juni beslist de klassenraad of een leerling een getuigschrift basisonderwijs ontvangt. De getuigschriften worden uitgereikt tijdens een speciaal georganiseerde avond in de laatste week van juni. De datum van uitreiking is ook de ontvangstdatum voor het instellen van beroep. Als je niet aanwezig bent op de uitreiking, dan geldt 1 juli als datum van ontvangst voor het instellen van beroep.

 

8.2   Beroepsprocedure

Indien je als ouder niet akkoord zou gaan met het niet-toekennen van het getuigschrift basisonderwijs, kan je beroep instellen. Die beroepsprocedure wordt hieronder toegelicht.

Let op :

 • wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli en reglementaire feestdagen niet meegerekend).

 • wanneer we spreken over directeur, hebben we het over de directeur of zijn afgevaardigde.

 1. Ouders die een beroepsprocedure wensen op te starten, vragen binnen drie dagen na ontvangst van de beslissing tot het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs, een overleg aan bij de directeur. Dit gesprek is niet hetzelfde als het oudercontact. Je moet dit gesprek uitdrukkelijk schriftelijk aanvragen. Je krijgt een uitnodiging die de afspraak bevestigt.

 2. Dit verplicht overleg met de directeur vindt plaats ten laatste de zesde dag na de dag waarop je de beslissing hebt ontvangen dat het getuigschrift niet wordt uitgereikt aan je kind. Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag ingaan.
  Tijdens dit gesprek krijg je de kans om je bezwaren te geven. De directeur verduidelijkt aan de hand van het dossier van je kind op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen.
  Van dit overleg wordt een verslag gemaakt.

 1. De directeur deelt het resultaat van dit overleg met een aangetekende brief aan je mee. Er zijn twee mogelijkheden:

  • De directeur vindt dat je argumenten geen nieuwe bijeenkomst van de klassenraad rechtvaardigen;

  • De directeur vindt dat je argumenten het overwegen waard zijn. In dat geval zal hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing opnieuw te overwegen. Je ontvangt per aangetekende brief het resultaat van die vergadering.

 1. Als je het niet eens bent met de beslissing van de directeur of de beslissing van de nieuwe klassenraad, dan kan je beroep indienen bij de voorzitter van het schoolbestuur. Dit kan via aangetekende brief of door de brief tegen ontvangstbewijs op school af te geven.

Jeroom Nobels
Afgevaardigde van vzw Anker
Verlorenkost 1
2260 Westerlo

Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum je het hebt ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

Je hebt daarvoor een termijn van drie dagen, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van de school wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie punt 3) wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.

Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school.

 

Het beroep moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Het beroep is gedateerd en ondertekend;

 • Het beroep bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

 1. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je klacht grondig zal onderzoeken.

 1. De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Je kan je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht.

 1. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. De beroepscommissie streeft in zijn zitting naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal het beroep als onontvankelijk afwijzen, de betwiste beslissing bevestigen of het getuigschrift basisonderwijs toekennen. Het resultaat van het beroep wordt uiterlijk op 15 september na het lopende schooljaar waarin de klacht werd neergelegd, via een aangetekende brief door de voorzitter van de beroepencommissie aan jou ter kennis gebracht.

 

3.Herstel en sanctioneringsbeleid (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 6)

Kinderen maken nu en dan fouten. Dat is eigen aan het groeiproces van elk kind. Kinderen kunnen leren uit de fouten die ze maken. Onze school wil hierop inzetten door dialoog en herstel alle kansen te geven. In overleg met de betrokkenen gaan we op zoek naar een gepaste maatregel of een mogelijke oplossing. Op die manier kunnen kinderen mee de verantwoordelijkheid nemen om een oplossing te zoeken voor het conflict of om hun fout goed te maken. Hiermee sluiten we als school tuchtmaatregelen niet uit. Het betekent wel dat we heel bewust ervoor kiezen om in bepaalde gevallen een tuchtmaatregel op te leggen.

9.1   Begeleidende maatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school of het lesverloop hindert, kunnen we in overleg met je kind en eventueel met jou een begeleidende maatregel bepalen. De school wil hiermee je kind helpen tot gewenst gedrag te komen.

Een begeleidende maatregel kan zijn :

 • Een gesprek met de zorgcoördinator en/of de directeur ;

 • Een time-out:
  Je kind kan op basis van gemaakte afspraken zelfstandig of op vraag van de leerkracht naar de time-out ruimte gaan. Zo kan je kind even tot rust komen of nadenken over wat er is gebeurd. Achteraf wordt dit kort met je kind besproken ;

 • Een begeleidingsplan:
  Hierin leggen we samen met jou en je kind een aantal afspraken vast waarop je kind zich meer zal focussen. Je kind krijgt de kans om zelf afspraken voor te stellen waar het dan mee verantwoordelijk voor is. De afspraken uit het begeleidingsplan worden samen met je kind opgevolgd.

9.2   Herstel

Vanuit een cultuur van verbondenheid wil de school bij een conflict op de eerste plaats inzetten op herstel. We nodigen de betrokkenen uit om na te denken over wat er is gebeurd en om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Een herstelgerichte maatregel kan zijn :

 • een herstelgesprek tussen de betrokkenen ;

 • een herstelcirkel op het niveau van de leerlingengroep ;

 • een bemiddelingsgesprek ;

 • no blame-methode bij een pestproblematiek ;

 • een herstelgericht groepsoverleg (HERGO):
  Dit is een gesprek tussen de betrokken leerlingen, in het bijzijn van bijvoorbeeld ouders of vertrouwensfiguren, onder leiding van een onafhankelijk persoon. Tijdens dit groepsoverleg zoekt iedereen samen naar een oplossing voor wat zich heeft voorgedaan. De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtprocedure, zoals in punt 9.4.3 (blz 30) beschreven, voor onbepaalde tijd uitstellen om dit groepsoverleg te laten plaatsvinden. Hij brengt je dan per brief op de hoogte.

9.3   Ordemaatregelen

Wanneer je kind de goede werking van de school hindert of het lesverloop stoort, kan door elk personeelslid van de school een ordemaatregel genomen worden. Tijdens een ordemaatregel blijft je kind op school aanwezig.

Een ordemaatregel kan zijn :

 • een verwittiging in de agenda ;

 • een strafwerk ;

 • een specifieke opdracht ;

 • een tijdelijke verwijdering uit de les met aanmelding bij de directie

Tegen een ordemaatregel is er geen beroep mogelijk.

9.4   Tuchtmaatregelen

Wanneer het gedrag van je kind de goede werking van school ernstig verstoort of de veiligheid en integriteit van zichzelf, medeleerlingen, personeelsleden of anderen belemmert, dan kan de directeur een tuchtmaatregel nemen. Een tuchtmaatregel kan enkel toegepast worden op een leerplichtige leerling in het lager onderwijs.

9.4.1  Mogelijke tuchtmaatregelen zijn :

 • een tijdelijke uitsluiting van minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen ;

 • een definitieve uitsluiting.

9.4.2  Preventieve schorsing als bewarende maatregel

In uitzonderlijke situaties kan de directeur in het kader van een tuchtprocedure beslissen om je kind preventief te schorsen. Deze bewarende maatregel dient om de leefregels te handhaven én om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

De beslissing tot preventieve schorsing wordt schriftelijk en gemotiveerd aan jou meegedeeld. De directeur bevestigt deze beslissing in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing kan onmiddellijk ingaan en duurt in principe niet langer dan vijf opeenvolgende schooldagen. Uitzonderlijk kan deze periode eenmalig met vijf opeenvolgende schooldagen verlengd worden, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond. De directeur motiveert deze beslissing.

9.4.3   Procedure tot tijdelijke en definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend.)

Bij het nemen van een beslissing tot tijdelijke en definitieve uitsluiting wordt de volgende procedure gevolgd:

 1. De directeur wint het advies van de klassenraad in en stelt een tuchtdossier samen. In geval van een definitieve uitsluiting wordt de klassenraad uitgebreid met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.

 2. De leerling, zijn ouders en eventueel een vertrouwenspersoon worden per aangetekende brief uitgenodigd voor een gesprek met de directeur. Een personeelslid van de school of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet optreden als vertrouwenspersoon van de ouders en hun kind. Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag na verzending van de brief.

 3. Voorafgaand aan het gesprek hebben de ouders en hun vertrouwenspersoon recht op inzage in het tuchtdossier, met inbegrip van het advies van de klassenraad.

 4. Na het gesprek brengt de directeur de ouders binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat een motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel. Bij een definitieve uitsluiting vermeldt de beslissing de beroepsmogelijkheden.

Samen met het CLB zoeken we naar een nieuwe school. Als ouders geen inspanning doen om hun kind in een andere school in te schrijven, krijgt de uitsluiting effectief uitwerking na één maand (vakantiedagen niet meegerekend). Is het kind één maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een andere school ingeschreven, dan is onze school niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet.

Ten gevolge van een definitieve uitsluiting in het huidige, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar kan het schoolbestuur de betrokken leerling weigeren opnieuw in te schrijven.

9.4.4   Opvang op school in geval van preventieve schorsing en uitsluiting

Wanneer je kind tijdens een tuchtprocedure preventief geschorst wordt of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt uitgesloten, is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt die geen deel aan de lessen of activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur  kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

In geval van een definitieve uitsluiting heb je als ouder één maand de tijd om je kind in een andere school in te schrijven. In afwachting van deze inschrijving is je kind in principe op school aanwezig, maar neemt het geen deel aan de activiteiten van zijn leerlingengroep. De directeur kan beslissen dat de opvang van je kind niet haalbaar is voor de school. Deze beslissing wordt schriftelijk en gemotiveerd bekend gemaakt aan de ouders.

9.5   Beroepsprocedure tegen een definitieve uitsluiting

Let op: wanneer we in dit punt spreken over ‘dagen’, bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en 11 juli niet meegerekend)

Ouders kunnen tegen de beslissing tot definitieve uitsluiting beroep aantekenen. De procedure gaat als volgt:

  1. Je dient met een aangetekende brief beroep in bij de voorzitter van het schoolbestuur: 

 

Jeroom Nobels
Afgevaardigde van vzw Anker
Verlorenkost 1
2260 Westerlo

of

Wanneer de school open is, kan je het beroep bij het schoolbestuur op school persoonlijk afgeven. Je krijgt dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum je het hebt ingediend. De school geeft het beroep daarna door aan het schoolbestuur.

De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van de definitieve uitsluiting van je kind werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen. De aangetekende brief met het bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.

Dat geldt ook als je ervoor kiest om het beroep persoonlijk af te geven op school.

 

Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.                              

Het verzoekschrift moet aan de volgende voorwaarden voldoen.

 • Het verzoekschrift is gedateerd en ondertekend;

 • Het verzoekschrift bevat het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering waarom het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs betwist wordt.

 • Het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op school afgegeven (met bewijs van ontvangst).

 • Hierbij kunnen overtuigingsstukken toegevoegd worden.

  1. Wanneer het schoolbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In de beroepscommissie, zitten zowel mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die je klacht grondig zal onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden.

  2. De beroepscommissie zal steeds jou en je kind uitnodigen voor een gesprek. Jij kan je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Deze samenstelling blijft ongewijzigd tijdens de verdere procedure, tenzij het door ziekte, overmacht of onverenigbaarheid noodzakelijk zou zijn om een plaatsvervanger aan te duiden. Vóór de zitting kan jij en/of de vertrouwenspersoon het tuchtdossier inkijken.
   Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen nadat het schoolbestuur het beroep heeft ontvangen. Het is enkel mogelijk om een gesprek te verzetten bij gewettigde reden of overmacht. De schoolvakanties schorten de termijn van tien dagen op. Dat betekent enkel dat schoolvakanties niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een schoolvakantie plaatsvinden.

De beroepscommissie streeft in zijn zitting steeds naar een consensus.
Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep van mensen die aan de school of het schoolbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur. Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag. De beroepscommissie zal ofwel het beroep als onontvankelijk afwijzen, ofwel de definitieve uitsluiting bevestigen of vernietigen. Ze zal de betwiste beslissing ofwel bevestigen, vernietigen of het beroep gemotiveerd als onontvankelijk afwijzen.

De voorzitter zal de gemotiveerde beslissing zal je binnen een termijn van vijf dagen met een aangetekende brief meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.

Het beroep schort de uitvoering van de definitieve beslissing tot uitsluiting niet op. Dat betekent dat ook tijdens de beroepsprocedure de tuchtmaatregel van kracht blijft.

 

4.    Bijdrageregeling (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8)

Als school streven wij ernaar het onderwijs in onze school in hoge mate kosteloos te houden. Wij vragen geen inschrijvingsgeld. Bovendien zijn alle activiteiten die we inrichten of de schoolbenodigdheden die nodig zijn voor het nastreven van de ontwikkelingsdoelen in onze kleuterschool of die nodig zijn voor het bereiken van de eindtermen in onze lagere school kosteloos.

Met de schoolraad, waarin ook u vertegenwoordigd bent via de ouderraad, werd overeengekomen om de maximumfactuur volledig door te rekenen. Zowel voor kleuter- als lagere school, wordt dit bedrag in 3 keer aangerekend. Op het einde van het schooljaar wordt een gedetailleerd overzicht opgemaakt van de activiteiten waarvoor de bijdrage werd aangewend. We verwachten dat de rekeningen tijdig, binnen de 14 dagen en volledig worden betaald. (bijdrageregeling: zie deel 3, punt 19 bijlage 1). Bij een 2de rappel zullen wij een extra administratieve kost aanrekenen van 6 euro.

 

10 Bijdrageregeling (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8)

Als school streven wij ernaar het onderwijs in onze school in hoge mate kosteloos te houden. Wij vragen geen inschrijvingsgeld. Bovendien zijn alle activiteiten die we inrichten of de schoolbenodigdheden die nodig zijn voor het nastreven van de ontwikkelingsdoelen in onze kleuterschool of die nodig zijn voor het bereiken van de eindtermen in onze lagere school kosteloos.

Met de schoolraad, waarin ook u vertegenwoordigd bent via de ouderraad, werd overeengekomen om de maximumfactuur volledig door te rekenen. Zowel voor kleuter- als lagere school, wordt dit bedrag in 3 keer aangerekend. Op het einde van het schooljaar wordt een gedetailleerd overzicht opgemaakt van de activiteiten waarvoor de bijdrage werd aangewend. We verwachten dat de rekeningen tijdig, binnen de 14 dagen en volledig worden betaald. (bijdrageregeling: zie deel 3, punt 19 bijlage 1). Bij een 2de rappel zullen wij een extra administratieve kost aanrekenen van 6 euro.

BIJDRAGEREGELING SCHOOLJAAR 2020-2021

Vast aanbod:    

 • Maximumfactuur: bedraagt vanaf 1 september 2019 : 45 euro voor alle kleuters en 90 euro voor de leerlingen van de lagere school per schooljaar. Dit bedrag wordt o.a. gebruikt om didactische uitstappen van één dag, cultuuruitstappen zoals toneelbezoek, zwemmen en sportactiviteiten te financieren.

 • Minder scherpe maximumfactuur: 445 euro voor de meerdaagse uitstappen tijdens de normale schoolloopbaan in de lagere school.

Facultatief aanbod:

gymkledij

t-shirt: € 7,00

middagtoezicht

€ 0,15 per dag (gebruik van refter en toezicht)


Bovendien kan iedereen volledig vrijblijvend intekenen op: tijdschriften, nieuwjaarsbrieven, geldinzameling voor humanitaire acties, vakantietijdschriftjes, foto’s, SVS- activiteiten, … Deze zijn meestal contant te betalen (komen niet op de schoolrekening!).

10.1 Wijze van betaling
Voor het innen van de onkosten maken wij, driemaal per schooljaar ( half november, begin maart en juni) gebruik van facturatiepapieren. Meer informatie en een overzicht van de rekening wordt omschreven op deze facturen. Gelieve steeds het originele OGM - nummer te gebruiken (terug te vinden op de factuur). 

Ouders kunnen er nu ook voor kiezen om de schoolrekening in één keer te betalen.

Voor extra muros (zeeklas en talentklas) krijgen de ouders een uitnodiging om deze kost over drie momenten te spreiden.

Mochten er problemen zijn met één van de rekeningen of mocht meer uitleg gewenst zijn, kan u contact opnemen via directie@springplank.be of met de directeur op de school zelf.

Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. Dat betekent dat we beide ouders kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als ouders het niet eens zijn over het betalen van de schoolrekening, bezorgen we jullie beiden een identieke schoolrekening. Zolang die rekening niet volledig betaald is, blijven beide ouders elk het volledige restbedrag verschuldigd, ongeacht de afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.

10.2 Bij wie kan je terecht i.v.m. betalingsmoeilijkheden?
Indien je problemen ondervindt met het betalen van de schoolrekening, kan je contact opnemen met de directeur. Het is de bedoeling dat er afspraken worden gemaakt over een aangepaste betalingswijze. Wij verzekeren een discrete behandeling van je vraag.

Indien we vaststellen dat de schoolrekening geheel of gedeeltelijk onbetaald blijft zonder dat er financiële problemen zijn of omdat de gemaakte afspraken niet worden nageleefd, zal de school verdere stappen ondernemen. Ook dan zoeken we in eerste instantie in overleg naar een oplossing. Indien dit niet mogelijk blijkt, kunnen we overgaan tot het versturen van een dwingende herinneringsbrief (aangetekende ingebrekestelling). Vanaf dat moment kunnen we maximaal de wettelijke intrestvoet aanrekenen op het verschuldigde bedrag.

Wanneer je laattijdig hebt afgezegd voor een schoolactiviteit of als je kind op dat moment afwezig is, zullen we het deel van de kosten terugbetalen dat nog te recupereren is. Kosten die we al gemaakt hadden, kunnen we opnemen in de schoolrekening.

11 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning (zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 9)
Reclame en sponsoring door derden worden enkel toegelaten indien ze verenigbaar zijn met de onderwijskundige en pedagogische taken van de school en de geloofwaardigheid, betrouwbaarheid, objectiviteit en onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.

Personen en bedrijven die de school sponsoren kunnen vermeld worden in de nieuwsbrief, de website, … en tijdens het jaarlijks schoolfeest.

12 Vrijwilligers
Onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. De vrijwilligerswet verplicht de scholen om de vrijwilligers over een aantal punten te informeren. De school doet dit via onderstaande bepalingen.

De school heeft een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het verzekeringscontract werd afgesloten bij het interdiocesaan centrum. Deze verzekering geldt enkel voor activiteiten die onbezoldigd en onverplicht verricht worden.

Er wordt geen onkostenvergoeding voorzien.

Een vrijwilliger gaat discreet om met vertrouwelijke gegevens die hem/haar zijn toevertrouwd.

13 Welzijnsbeleid

13.1 Veilig van en naar school
Onze school is te bereiken langs de Jaak Lemmenslaan en de Smissenhoekstraat. Alle kinderen worden bij het brengen ‘s morgens en ‘s middags aan de achterpoort verwacht. Het ophalen van de kinderen gebeurt via de achterpoort. Alleen ‘s avonds wordt een uitzondering gemaakt: de kleuters worden tussen 15.20 en 15.30 uur door de ouders aan de voorpoort opgehaald. Alle kinderen van de lagere school verlaten de school via de achterpoort. Mensen die zowel een kleuter als een kind van de lagere school op onze school hebben, mogen, na het ophalen van hun kleuter, de speelplaats oversteken. Aan de ring staan de verkeersbrigadiers 's morgens en 's avonds (en ook woensdagmiddag) toezicht te houden.

De leerlingen die naar de naschoolse opvang gaan, worden door een leerkracht begeleid.

Zet uw kinderen ertoe aan voorzichtig te zijn onderweg en alle verkeersregels in acht te nemen. Houd rekening met de verkeersborden, zorg ervoor dat de fietsen in orde zijn en dat fiets en kind goed zichtbaar zijn, ook in de schemering. Wij verwachten dat leerlingen op weg van en naar school steeds een fluo hesje/boekentashoes dragen! In de lessen wereldoriëntatie zal extra aandacht besteed worden aan de weg van en naar school.

Wij vragen de ouders met aandrang : houd de uitgangen aan de schoolpoorten vrij om de leerlingen veilig door te laten en zorg ervoor dat jonge kinderen niet spelen op het voetpad. Maak tevens gebruik van de parkeerplaatsen die gelegen zijn in de nabijheid van de schoolpoorten.

 • 13.2 Medicatie en andere medische handelingen
  Medicatiegebruik

 
 • Je kind wordt ziek op school 

Als je kind ziek wordt of zich onwel voelt op school, zullen we jou of een andere opgegeven contactpersoon verwittigen en zullen we, indien nodig, vragen om je kind op te halen. 

Als school stellen we geen medische handelingen en stellen wij in geen geval medicatie ter beschikking, ook geen pijnstillers.

 • Je kind moet medicatie nemen tijdens de schooluren 

Het kan gebeuren dat je kind tijdens de schooluren medicatie moet nemen. Je kan ons dan vragen om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat jij en de behandelende arts van je kind vooraf invullen en ondertekenen. Wij zullen instaan voor de bewaring van de voorgeschreven medicatie en erop toezien dat je kind de medicatie stipt neemt. Dat noteren we telkens in een register. Het aanvraagformulier kan je hieronder terugvinden.. 

 • Andere medische handelingen 

 

Wij stellen geen medische handelingen. We kunnen dan ook niet ingaan op vragen naar medische bijstand voor andere gevallen dan medicatiegebruik. Samen met jou zoeken we naar een samenwerking met verpleegkundigen, zoals de diensten van het Wit-Gele Kruis.  

13.3 Rookverbod
Er geldt een permanent rookverbod op school. Het is dus verboden te roken in zowel gesloten ruimten van de school als in open lucht op de schoolterreinen. Als je kind het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod op onze school ernstig met de voeten wordt getreden, kan je terecht bij de directeur.

Ook verdampers zoals de elektronische sigaret, heatstick en de shisha-pen vallen onder het rookverbod, zelfs als ze geen nicotine en tabak bevatten.

Er is ook een rookverbod tijdens de extra-murosactiviteiten.

13.4 Luizenbeleidsplan
Luizen zijn een onschuldig maar hardnekkig probleem. Door een goede samenwerking tussen school, CLB, ouders en kinderen kunnen we het probleem beheersbaar maken en verspreiding van luizen voorkomen.

Wat willen we bereiken?

 • We willen de luizenproblematiek beheersbaar maken en de verspreiding van luizen in onze school voorkomen.

 • We willen dat iedereen zich mee verantwoordelijk voelt. Samenwerken is de sleutel tot succes.

 • We willen dat iedereen achter de aanpak staat en meewerkt vanuit dezelfde achtergrond.

 • We willen dat iedereen concrete en duidelijke informatie krijgt, zowel mensen die beroepsmatig met luizen te maken krijgen als ouders en kinderen.

 • We willen dat iedereen luizen op de juiste manier kan opsporen en behandelen.

 • We willen luizen weg uit de taboesfeer.

Wat vragen we van de ouders :
De ouders zijn de eerste verantwoordelijken. Het luizenprobleem kan slechts beheersbaar worden als alle ouders doen wat van hen wordt verwacht. Daarom vragen we aan alle ouders :

 • de informatie van de school goed te lezen en op te volgen

 • hun kind(eren) wekelijks te controleren, liefst met de nat-kam test

 • de school te waarschuwen bij het vaststellen van luizen bij hun kind(eren).

 • hun kind te controleren als de school een brief/sticker meegeeft dat er melding is van luizen in de klas

 • hun kind correct te behandelen als er luizen zijn, met een product en tussen de behandelingen door met de nat-kam methode

 • hun kind(eren) NIET PREVENTIEF te behandelen

 • te zorgen voor een positieve sfeer thuis rond de problematiek

 • met hun kind(eren) spreken over luizen en vragen hen zo snel mogelijk te waarschuwen als het luizen meent te hebben

 • op een positieve manier meewerken aan de luizencontroles op school

 • de dag voor de aangekondigde luizencontrole op school het haar van hun kind(eren) te wassen

 • op de dag van de controle te zorgen voor een eenvoudig kapsel bij hun kind(eren), lang haar in paardenstaart doen

 • op de dag van de controle geen gel of speldjes in het haar van hun kind(eren) aan te brengen

 • met hun kind(eren) praten over de bedoeling en het verloop van de luizencontrole op school

Ouders die te kennen hebben gegeven dat ze niet wensen dat hun kind gecontroleerd wordt door kriebel-ouders in de school zullen worden gecontroleerd op luizen door het CLB.
Kinderen die op de dag van de controle afwezig zijn op school, worden gecontroleerd als ze terug aanwezig zijn in de school.

Wat doet de school :
De school heeft een belangrijke taak in het luizenbeleidsplan.

 • geeft regelmatig informatie aan ouders over luizen, over het luizenbeleid, over het voorkomen van luizen en de behandeling

 • kondigt de luizencontroles aan via de nieuwsbrief

 • brengt na controle op luizen de ouders op de hoogte met een (nieuws)brief over de stand van zaken…

 • in de klas worden lessen en activiteiten georganiseerd, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Met deze lessen en activiteiten :
      - worden kinderen geïnformeerd over luizen en de luizenproblematiek
      - wordt hen duidelijk gemaakt wat zij kunnen doen ter preventie en in het geval van luizen 
      - worden zij vertrouwd gemaakt met de luizencontroles in de school door het kriebelteam
      - worden zij gestimuleerd mee te zorgen voor een constructieve en positieve sfeer i.v.m. de luizenproblematiek en bij de luizencontrole

De school werkt met een “kriebelteam” dat bestaat uit kriebelouders, directie en het CLB. Het CLB en de directie bepalen aan welke voorwaarden de ouders in het kriebelteam moeten voldoen en waken over het naleven van de specifieke afspraken en voorwaarden. Het kriebelteam wordt opgeleid en begeleid door het CLB. Zij informeren hen over problematiek, misverstanden, verantwoordelijkheden, opsporen en behandelen van luizen en reikt vaardigheden aan om te controleren en om te gaan met een kind bij luizenmelding.

Wat doet het kriebelteam :
Het kriebelteam organiseert en voert luizencontroles uit op school.

 • De standaardcontroles gebeuren bij alle kinderen 5 keer per schooljaar en dit in de week na elke vakantie: zomervakantie, herfstvakantie, kerstvakantie, krokusvakantie en paasvakantie

 • De controle wordt geregistreerd op een klaslijst.

 • Alle gecontroleerde kinderen krijgen een brief mee met het resultaat van de controle en met de info voor de verdere opvolging.

 • Kinderen die op de dag van de controle afwezig zijn op school, worden gecontroleerd als ze terug aanwezig zijn in de school.

 • Zijn er luizen ontdekt, dan wordt een week later een her-controle georganiseerd in de klas waar luizen zijn vastgesteld. Indien er bij de her-controle nog luizen worden ontdekt zal het CLB deze kinderen verder opvolgen.

 • Na een melding van luizen, wordt een controle georganiseerd in de klas van de melding.

Verloop :

 • De leerkracht organiseert de controle in de klas en zorgt voor een positieve sfeer.

 • De haren worden zo nodig los gemaakt en gekamd.

 • Het kriebelteam voert een visuele controle uit, met de vingers worden de haren van elkaar gescheiden en systematisch doorzocht op de aanwezigheid van luizen/neten.

 • De controle wordt geregistreerd op een klaslijst, die lijsten worden opgevolgd door het CLB.

 • Alle gecontroleerde kinderen krijgen een brief mee voor de ouders met het resultaat voor hun kind van de controle (luizenvrij – neten – luizen) en info voor de verdere opvolging.

 • Kinderen die op de dag van de controle afwezig zijn, worden gecontroleerd als ze terug aanwezig zijn in de school.

 • Als er bij de controle luizen ontdekt worden bij een kind, worden de ouders  nog diezelfde dag verwittigd door de school. Er zal gevraagd worden onmiddellijk met de behandeling te starten.

Worden er bij de her-controle nog luizen ontdekt, dan worden deze kinderen opgevolgd door het CLB tot de besmetting over is.

14 Afspraken en leefregels

14.1 Gedragsregels
Speelplaats : De leerlingen spelen vrij in de aangegeven zones. Wild spel wordt niet getolereerd.

Gangen : In de gangen heerst er stilte en wordt niet gelopen.

Klas : Elke juf/meester bespreekt de klasregels begin schooljaar.

Turnzaal/zwembad : Jongens en meisjes gebruiken aparte kleedkamers. Zij hangen hun kledij netjes omhoog en gaan in stilte naar de turnzaal/naar het zwembad. Zij dragen de voorgeschreven sport- zwemkledij.

Uitstappen: De leerlingen gedragen zich netjes en gedisciplineerd in groep en houden zich aan de gemaakte afspraken.

Vieringen: De leerlingen nemen deel aan alle gebeds- en sacramentele vieringen die binnen schoolverband worden gehouden. Leerlingen van een andere overtuiging gaan wel mee ter plaatse maar moeten niet actief deelnemen aan de vieringen.

14.2 Te laat komen
Het is aangenaam om met heel de klasgroep samen een nieuwe dag te beginnen. Kinderen die te laat komen, missen het onthaalmoment en storen bovendien de klas. Tijdig aanwezig zijn is veelal een kwestie van goede gewoontevorming en getuigt van respect voor de anderen.

14.3 Kleding en voorkomen
We kiezen vanuit ons opvoedingsproject en traditie voor een veilig en verbindend klimaat zoals zich dat voordoet in de thuissituatie.  Dit betekent dat de hoofddoek niet wordt gedragen binnen de schoolmuren.

We verlangen dat elke leerling verzorgd naar school komt. Vrijetijdskleding zoals haltertopjes, spaghettibandjes, teenslippers is voor thuis tijdens de vrije dagen.
Hoofddeksels worden afgezet/afgedaan tijdens de lessen en in de eetzaal (uitzondering wegens medische reden).
We verwachten ook een verzorgde houding en een verzorgd taalgebruik. Brutaal en agressief gedrag wordt niet geduld.

14.4 Verjaardagen
Bij verjaardagen wensen wij de jarige eens extra in de bloemetjes te zetten. Kleuters en leerlingen van de lagere school mogen een traktatie meebrengen indien zij dit wensen. Graag iets eenvoudigs dat in de klas kan opgegeten worden (geen drank, geen geschenken).

Kinderen/ouders die uitnodigingen voor privé-verjaardagsfeestjes willen bedelen, doen dit buiten de school. Indien dit moeilijk ligt in de kleuterschool kunnen ouders de uitnodigingen aan de leerkracht afgeven, samen met de traktatie. Deze zal dan discreet de bedeling doen.

14.5 Persoonlijke bezittingen
Jaarlijks gaan er heel wat persoonlijke dingen zoals kledingstukken en brooddozen verloren omdat er geen naam op staat. Merk op dat het dragen of meebrengen van kostbaarheden zoals horloges, juwelen of GSM op eigen risico van verlies of beschadiging gebeurt. Het gebruik van GSM is verboden in de school ! Leerlingen dienen hun GSM af te zetten bij aankomst aan de schoolpoort. Bij gebruik van GSM tijdens de schooluren wordt de GSM tot het einde van de klasdag in bewaring genomen op het secretariaat van de school. In dringende gevallen kan u uw kind bereiken via het secretariaat 014/548290. Deze regel geldt ook tijdens didactische uitstappen.

Wapens en voorwerpen die als wapen kunnen gebruikt worden zijn verboden op school en zullen onmiddellijk in beslag worden genomen.

14.6 Drank en eten op school
Tijdens de speeltijden en tijdens de refter kunnen leerlingen in de school water drinken. Leerlingen brengen water mee van thuis en kunnen dit gratis bijvullen met kraantjeswater.

De boterhammen worden meegebracht in een brooddoos.

Wij vragen de ouders geen snoep, chips en geen kauwgom mee te geven. Tijdens de speeltijd van de voormiddag eten de leerlingen een stuk fruit, tijdens de speeltijd van de namiddag een stuk fruit of koek. Alle leerlingen brengen hun koek mee in een koekendoos.

14.7 Eerbied voor materiaal
De kinderen mogen alle leerboeken, schriften en andere materialen gratis gebruiken zowel op school als thuis. Zowel ouders als kinderen engageren zich om zorgzaam om te gaan met het schoolmateriaal. Stelt de school vast dat het materiaal opzettelijk wordt beschadigd of veelvuldig verloren gaat, dan kan de school de gemaakte kosten voor aankoop van nieuw materiaal aanrekenen aan de ouders.

14.8 Afspraken rond pesten
Pesten wordt op onze school niet getolereerd. Wanneer pestgedrag wordt vastgesteld gaat de school als volgt te werk:
De leerkracht heeft een gesprek met de betrokkenen en maakt met hen bindende afspraken. Indien dit niet helpt of bij aanhoudend pestgedrag zal de zorgcoördinator (en de directeur) tussenbeide komen en een individueel aangepast pestplan in actie zetten samen met de betrokken leerling(en) en schoolteam. Indien nodig zal het orde- en tuchtreglement worden toegepast (zie deel 3, punt 9). Ouders die zich zorgen maken nemen contact op met de klasleerkracht of de directie.

14.9 Bewegingsopvoeding en zwemmen
Elke leerling wordt geacht deel te nemen aan de lessen bewegingsopvoeding. Je kind krijgt enkel vrijstelling op basis van een doktersattest.

Voor de gymlessen in de lagere school is aangepaste kledij verplicht: een T-shirt met embleem van de school en een donkerblauw gymbroekje.

Het T-shirt voor het 1ste leerjaar wordt gratis aangeboden door de school, het gymzakje door de ouderraad. Andere T-shirts dienen aangekocht te worden in de school. Voor een donkerblauw gymbroekje en witte gympantoffels zorgt de leerling zelf. De gymkledij moet voorzien zijn van de naam van de leerling.

Voor de jongste kleuters (2,5- en 3-jarigen) voorzien we geen verplichte kledij. Wel vragen we de kleuters gemakkelijke kledij aan te doen voor het kleuterturnen. Voor de oudste kleuters (4- en 5-jarigen) is het dragen van gympantoffels verplicht.

Regelmatig gaan de leerlingen van de lagere school zwemmen. De zwembeurten gaan door in het gemeentelijk zwembad van Westerlo. De zwembeurten voor het 6de lj. zijn gratis.

14.10 Huiswerk, agenda, evaluatie en rapportering
Afspraken over lessen, de agenda, rapporten en de opvolging hiervan door de ouders, gebeuren tijdens de oudercontacten die doorgaan per leerjaar binnen de eerste twee weken van elk nieuw schooljaar. Geregeld worden taken en lessen gegeven ter voorbereiding of ter verwerking van de leerstof. Concrete afspraken hierrond gebeuren eveneens in het contactmoment begin schooljaar.

In de klasagenda worden de te leren lessen en/of te maken taken neergeschreven. In het kader van ‘leren leren’ worden soms taken meegegeven voor een langere periode. Dit kan als bijlage bij de klasagenda worden meegegeven. De ouders dienen de agenda regelmatig te handtekenen en kunnen er een boodschap voor de school/leerkracht in meedelen.

Permanente evaluatie of evaluatie van het dagelijks werk. Ze omvat de beoordeling van de klasoefeningen, het persoonlijk werk, de resultaten van overhoringen, de leerhouding zoals inzet in de klas, medewerking aan opdrachten, groepswerk e.d. Deze evaluatie verstrekt de leerkracht informatie over bepaalde aspecten van de studievordering en ontwikkeling. Zowel het aantal als de spreiding van mondelinge en schriftelijke opdrachten wordt door de leerkracht bepaald.

Eindevaluatie of controle-evaluatie. De bedoeling hiervan is na te gaan of de leerlingen grote delen van de leerstof kunnen verwerken of onthouden. De toetsen worden ter inzage met de leerlingen meegegeven en dienen de volgende schooldag terug bezorgd te worden aan de leerkracht. De eindtoetsen blijven op school en kan men tijdens de oudercontacten inkijken of na afspraak op een andere dag.

Rapporten. Viermaal per schooljaar zal een rapport gegeven worden. De ouders ondertekenen dit rapport. Indien ze meer inlichtingen wensen, kunnen ze steeds een afspraak maken met de betrokken leerkracht. Het rapport wordt pas 1 dag voor de herfstvakantie, kerstvakantie, paasvakantie en grote vakantie meegegeven (extra rapport 1ste leerjaar eind september), ook wanneer ouders reeds vroeger op reis vertrekken.

Observaties kleuters. De kleuters worden door de leerkracht geobserveerd. Deze observaties worden genoteerd in het kleutervolgsysteem.

14.11 Netiquette
Ict is niet meer weg te denken in onze maatschappij. Als school hebben wij een netiquette opgesteld voor onze leerlingen waaraan ze zich binnen (en hopelijk ook buiten) de school moeten houden. Op het internet is immers heel veel te doen. Kinderen surfen, mailen, chatten, gsm’en, downloaden en netwerken dat het een lieve lust is. Internet biedt enorm veel mogelijkheden en is een echte verrijking in het leven van kinderen en jongeren. Toch zijn er ook een aantal risico’s aan verbonden. Het is uw taak als ouder om uw kinderen te leren hoe deze risico’s te vermijden. Het internet is een openbare plaats. We laten onze kinderen ook niet alleen door een grote stad dwalen. Waarom laten we ze dan alleen op ‘het internet’ ? Op onze website geven we u de belangrijkste tips op een rijtje.

15 Leerlingenbegeleiding

Als school hebben wij de opdracht om voor elke leerling in kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding te voorzien.
We bieden een breed basisaanbod voor alle leerlingen en bieden zorg voor leerlingen voor wie dit niet volstaat.

We geven aandacht aan 4 domeinen binnen de leerlingenbegeleiding:

 1. onderwijsloopbaan: 
  we stimuleren de ontwikkeling van de zelfkennis: wat zijn mijn interesses, motivatie, competenties, studievaardigheden?

 2. leren en studeren: 
  we ondersteunen de leerlingen in hun leer- en studeervaardigheden

 3. psychisch en sociaal functioneren:
  we bewaken het welbevinden van de leerlingen

 4. preventieve gezondheidszorg:
  we werken mee aan systematische contactmomenten met het CLB, vaccinaties en maatregelen bij besmettelijke ziektes.

We doen dit alles in nauwe samenwerking met CLB Kempen en de pedagogische begeleidingsdienst.

Onze school werkt samen met CLB-Kempen, vestiging Herentals.
Hellekensstraat 2, 2200 Herentals
tel. 014/24 70 70 
Email: herentals@vclb-kempen.be
website: www.clb-kempen.be

Het centrum is elke werkdag open van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur. Elke donderdag tot 17.30 uur.  Je kunt met de onthaalmedewerker van jouw school ook (telefonisch) een afspraak maken voor andere gespreksuren. Je vindt hun naam terug op hun website, bij contactgegevens van de vestigingen.
Het CLB sluit van 15 juli tot en met 15 augustus en tijdens de kerst- en paasvakantie (met uitzondering van twee dagen in de kerst- en paasvakantie).Tot 15 juli en vanaf 16 augustus is er permanentie voorzien. Je belt best voor een afspraak, zodat de medewerkers je vlot kunnen verder helpen.
Je kan bij het CLB ook terecht voor een anoniem chatgesprek (clbchat.be)
Maandag ,dinsdag ,donderdag (17u-21u);  woensdag (14u-21)u
Het CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen. We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar behoren er niet toe. je kind kan dus gerust los van de school bij ons aankloppen. Je kunt alleen naar het clb stappen dat samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is.

Het CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen.
Je kunt bij je CLB terecht met heel wat vragen. 
Je kunt naar het CLB...

 • als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt

 • als je kind moeite heeft met leren

 • voor studie- en beroepskeuzehulp

 • als er vragen zijn over je kind zijn/haar gezondheid, lichaam...

 • als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid

 • met vragen rond inentingen

Je kind moet naar het CLB...

 • op medisch onderzoek

 • als het te vaak afwezig is op school (leerplicht)

 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs

 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen

 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het 1ste leerjaar A of B van het secundair onderwijs

 • de maatregelen die het CLB instelt ter preventie van besmettelijke ziekten zijn ook verplicht

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. Dit is in vaste klassen (1ste kleuterklas (3 jarigen)), 1ste leerjaar (6-7 jaar) 4de leerjaar (9-10 jaar) en 6de leerjaar (11-12 jaar)) Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. 

De onderzoeken kunnen ook door een andere arts uitgevoerd worden maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen ze het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen.
1ste lj : Polio (kinderverlamming)/ Difterie (kroep)/ Tetanus (klem)/ Kinkhoest
5de lj. : Mazelen / Bof (dikoor) / Rubella (rode hond).
1ste secundair : baarmoederhalskanker 2x
3de secundair : Difterie (kroep)/ Tetanus (klem)/ Kinkhoest 

Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven.

De school vraagt het CLB erbij van zodra ze vaststelt dat een leerling uitbreiding van zorg nodig heeft.  De school en het CLB zullen dan ook altijd de ouders en de leerling zelf erbij betrekken. 

Voor een CLB-tussenkomst is er een uitdrukkelijke toestemming nodig van de ouders als je kind jonger is dan 12 jaar. De leerlingen ouder dan 12 jaar kunnen dit zelf beslissen.

Als je kind bij het CLB voor begeleiding komt, wordt een CLB-dossier opgemaakt. Daarin komt alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. Het CLB houdt zich uiteraard aan enkele regels :

 • Wij wisselen op contactmomenten enkel die gegevens uit die nodig zijn voor de begeleiding op school

 • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.

 • De gegevens worden met de nodige discretie en zorgvuldigheid behandeld.

 • Het CLB houdt zich aan het beroepsgeheim en het ’decreet rechtspositie minderjarigen’.

Als jouw kind jonger dan 12 jaar is, dan mag je als ouder of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.
Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.
Gegevens over jezelf mag je mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kunt vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Al je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kunt je daartegen verzetten maar sommige gegevens geeft het CLB verplicht door. Wat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.

Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school dit schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.

Het CLB-centrum houdt het dossier van een kind minstens 10 jaar bij op de hoofdzetel van het CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult.

Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind. Je kan rechtstreeks beroep doen op het CLB. Het CLB werkt gratis en discreet.

Heb je een klacht, dan luisteren we daar graag naar. Elk CLB heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert dat elke klacht de nodige aandacht krijgt en met zorg behandeld wordt. De procedure kan je vragen aan je CLB-medewerker of de directeur van je CLB.

16 Revalidatie / Logopedie tijdens de lestijden (zie punt 4.7 infobrochure onderwijsregelgeving)

In het gewoon basisonderwijs zijn er twee situaties te onderscheiden waarbij afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden kunnen plaatsvinden:

 • revalidatie na ziekte of ongeval (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen)

 • revalidatie voor kinderen met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven (max. 150 minuten per week, verplaatsingen inbegrepen).

Ouders moeten toestemming vragen aan de directeur om hun kind therapie te laten volgen tijdens de lestijden. Deze regeling is alleen van toepassing voor een leerplichtige leerling.

Om een beslissing te kunnen nemen om revalidatie na ziekte of ongeval toe te staan, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

 • Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lesuren moet plaatsvinden;

 • Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt;

 • Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders, dat motiveert waarom de revalidatie tijdens de lestijden vereist is.

 • een toestemming van de directeur voor een periode die de duur van de behandeling, vermeld in het medisch attest, niet kan overschrijden.

Om een beslissing te kunnen nemen een revalidatie toe te staan voor de leerling met een specifieke onderwijsgerelateerde behoefte waarvoor een handelingsgericht advies is gegeven, moet de school over een dossier beschikken dat minstens de volgende elementen bevat:

 • Een bewijs van de diagnose of (wegens de privacy) een verklaring van het CLB dat het een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose;

 • Een verklaring van de ouders waaruit blijkt dat de revalidatie tijdens de lestijden moet plaatsvinden;

 • Een advies van het CLB, geformuleerd na overleg met klassenraad en ouders. Dat advies moet motiveren waarom de problematiek van de leerling van die aard is dat het wettelijk voorziene zorgbeleid van een school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als schoolgebonden aanbod. Indien er op het moment van de aanvraag tot afwezigheid nog geen handelingsgericht advies werd gegeven voor de leerling, kunnen het handelingsgericht advies en dit advies van het CLB gelijktijdig afgeleverd worden;

 • een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs voor de leerling in kwestie zal aanvullen en de manier waarop de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van elk schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB, met inachtneming van de privacywetgeving waaraan hij onderworpen is;

 • een toestemming van de directeur, die jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd moet worden, rekening houdend met het evaluatieverslag van de revalidatieverstrekker.

De directeur van de school neemt, op basis van de verzamelde documenten, de uiteindelijke beslissing of de revalidatie tijdens de lestijden kan plaatsvinden of niet. Deze beslissing wordt door de school aan de ouders meegedeeld.

17 Privacy

17.1 Welke informatie houden we over je bij?
Op onze school gaan we zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. We verzamelen doorheen de schoolloopbaan van je kind heel wat gegevens, zoals bij de inschrijving. We vragen alleen gegevens van je kind op als dat nodig is voor de leerlingenadministratie en –begeleiding. De gegevens die nodig zijn voor de begeleiding van je kind verzamelen we in het kader van ons beleid op leerlingenbegeleiding.  Bij sommige aspecten van de leerlingbegeleiding hebben we je uitdrukkelijke toestemming nodig.

De gegevens van je kind verwerken we hierbij met het softwareprogramma ‘Broekx’. We maken met de softwareleveranciers afspraken over het gebruik van die gegevens. De leveranciers mogen de gegevens niet gebruiken voor eigen commerciële doeleinden.

De gegevens van je kind worden digitaal bewaard en veilig opgeslagen. We zien er op toe dat niet iedereen zomaar toegang heeft tot die gegevens. De toegang is beperkt tot de personen die betrokken zijn bij de begeleiding van je kind, zoals de klassenraad, het CLB en de ondersteuner.

Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we uitzonderlijk ook gegevens over de gezondheidstoestand van je kind verwerken, maar dat gebeurt enkel met je schriftelijke toestemming. Je kan je toestemming altijd intrekken.

Als je vragen hebt over de privacy rechten van je kind, kan je contact opnemen met de directeur.

17.2 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering
Als je kind van school verandert, worden een aantal gegevens overgedragen aan de nieuwe school onder de volgende voorwaarden:

 • de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan. Het gaat om de essentiële gegevens die de studieresultaten en studievoortgang van je kind bevorderen, monitoren, evalueren en attesteren;

 • de overdracht gebeurt enkel in het belang van je kind.
  Als ouder kan je deze gegevens, op eigen verzoek inzien. Je kan je tegen de overdracht van deze gegevens verzetten voor zover de regelgeving de overdracht niet verplicht stelt. Je brengt de directeur binnen de tien kalenderdagen na de schoolverandering hiervan schriftelijk op de hoogte.

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door je kind zijn nooit tussen scholen overdraagbaar. Wij zijn decretaal verplicht een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs aan de nieuwe school door te geven.

17.3 Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)
We publiceren geregeld beeld- of geluidsopnames van activiteiten van leerlingen in klas- en/of schoolverband op onze website, in de nieuwsbrief, op de klaswebsite en facebook (enkel schoolpagina). Met die opnames willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze activiteiten. De personen die de opnames maken, zullen dat steeds doen met respect voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de opnames niet aanstootgevend zijn.

Bij het begin van het schooljaar vragen we jou als ouder om toestemming voor het maken en publiceren van deze beeldopnamen. Jouw toestemming die we via het inschrijvingsdocument vragen, blijft in principe voor de hele schoolloopbaan van je kind gelden. Enkel indien we de beeld – of geluidsopnames voor een ander doel gebruiken dan we eerder aan jou hebben gevraagd, vragen we opnieuw jouw toestemming. Ook al heb je toestemming gegeven, je kan altijd je toestemming terug intrekken.

We wijzen erop dat deze regels ook voor jou en je kind gelden. Volgens de privacyregelgeving mag je beeld- of geluidsopnames waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.

Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld- of geluidsopnames maken.

17.4 Recht op inzage, toelichting en kopie
Je kan als ouder ook zelf gegevens opvragen die we over je kind bewaren. Je kan inzage krijgen in en uitleg bij die gegevens. Ook kan je een (digitale) kopie ervan vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de directeur. We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op anderen, zoals medeleerlingen.

17.5 Bewakingscamera’s
Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die beelden te zien, maar dat kan enkel bij een grondige reden. Je geeft hierbij voldoende gedetailleerde aanwijzingen. Zo kunnen we de betrokken beelden vlot vinden.

18 Participatie

18.1 Schoolraad
De schoolraad heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd. Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar. De leden participeren, elk vanuit hun eigen bekommernis, betrokkenheid en verantwoordelijkheid, om gezamenlijk een opvoedingsproject te verwezenlijken.

In onze school wordt de schoolraad samengesteld uit vertegenwoordigers aangeduid door de onderliggende ouderraad en verkozenen uit het leerkrachtenteam. De leden van de lokale gemeenschap worden vervolgens gekozen door de twee voornoemde geledingen.

Voorzitter:         
Rina Korthoudt        rinakorthoudt@springplank.be           
Secretaris:         
Peter Van de Cruys
Afvaardiging personeel :
Chantal Van der borght
Thomas van de Velde                
Rina Korthoudt                           
Afvaardiging ouders vanuit ouderraad :
Jan Tiri  
Afvaardiging lokale gemeenschap :                 
Els Laenen

Toon Vanlessen                 
Peter Van de Cruys 

                                  
Directie a.i.              
Kurt Geeraerts         0494800843

 

18.2 Ouderraad
De ouderraad werd opgericht met als doel, enerzijds het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school en anderzijds meewerken aan het verwezenlijken van een opvoedingsgemeenschap, met het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle kinderen voor ogen.
De ouderraad heeft een informatierecht en adviesbevoegdheid ten aanzien van het schoolbestuur.

De ouderraad bepaalt zelf in haar huishoudelijk reglement op welke wijze nieuwe leden kunnen toetreden tijdens de lopende mandaatperiode.
Geïnteresseerden die wensen toe te treden tot de ouderraad, gelieve zich in verbinding te stellen met de leden van de ouderraad.

Voorzitter: Jan Tiri                     
Secretaris:         
Penningmeester:     

 

19 Klachtenrekening
Je hebt de mogelijkheid om te reageren wanneer je ontevreden bent met beslissingen, handelingen of gedragingen van het schoolbestuur of zijn personeelsleden, of net het ontbreken van bepaalde beslissingen of handelingen. In dat geval kan je contact opnemen met de directeur of het schoolbestuur.

Samen met jou zoeken we dan naar een afdoende oplossing. Als dat wenselijk is, kunnen we in onderling overleg een beroep doen op een professionele conflictbemiddelaar om via bemiddeling tot een oplossing te komen.

Als deze informele behandeling niet tot een oplossing leidt die voor jou volstaat, dan kan je je klacht in een volgende fase voorleggen aan de Klachtencommissie. Deze commissie is door Katholiek Onderwijs Vlaanderen aangesteld om klachten van leerlingen en ouders over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen van/door hun schoolbestuur, formeel te behandelen. Voor het indienen van een klacht moet je een brief sturen naar het secretariaat van de Klachtencommissie. Het correspondentieadres is:

Klachtencommissie Katholiek Onderwijs Vlaanderen
t.a.v. de voorzitter van de Klachtencommissie
Guimardstraat 1
1040 Brussel

Je klacht kan tevens worden ingediend per e-mail via klachten@katholiekonderwijs.vlaanderen  of via het daartoe voorziene contactformulier op de website van de Klachtencommissie http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen

De commissie zal de klacht enkel inhoudelijk behandelen als ze ontvankelijk is, dat wil zeggen als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • de klacht moet betrekking hebben op feiten die niet langer dan 6 maanden geleden hebben plaatsgevonden. We rekenen vanaf de laatste gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft.

 • de klacht mag niet anoniem zijn. Omdat de klachtencommissie een klacht steeds onbevooroordeeld en objectief behandelt, betrekt ze alle partijen, dus ook het schoolbestuur.

 • de klacht mag niet gaan over een feit of feiten die de klachtencommissie al heeft behandeld.

 • de klacht moet eerst aan het schoolbestuur zijn voorgelegd. De ouders moeten hun klacht ten minste hebben besproken met de contactpersoon die hierboven staat vermeld én het schoolbestuur de kans hebben gegeven om zelf op de klacht in te gaan.

 • de klacht moet binnen de bevoegdheid van de Klachtencommissie vallen. De volgende zaken vallen niet onder haar bevoegdheid:
     - klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure (bv. die betrekking hebben over een misdrijf);
     - klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende decreten, besluiten, ministeriële omzendbrieven of reglementen;
     - klachten die uitsluitend betrekking hebben op de door het schoolbestuur al dan niet genomen maatregelen in het kader van zijn ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid t.a.v. personeelsleden;
     - klachten waarvoor al een specifieke regeling en/of behandelende instantie bestaat (bv. over inschrijvingen, de bijdrageregeling, de definitieve uitsluiting, een evaluatiebeslissing …).

Het verloop van de procedure bij de Klachtencommissie is vastgelegd in het huishoudelijk reglement dat beschikbaar is via http://klachten.katholiekonderwijs.vlaanderen.

De Klachtencommissie kan een klacht enkel beoordelen. Zij kan het schoolbestuur een advies bezorgen, maar geen bindende beslissingen nemen. De uitkomst van deze klachtenregeling heeft dan ook geen juridisch effect. De eindverantwoordelijkheid ligt steeds bij het schoolbestuur. Tegen een advies van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.

Bij een klacht verwachten we van alle betrokkenen steeds de nodige discretie en sereniteit.
 

20.  Infobrochure onderwijsregelgeving
Een actuele digitale versie van het document kan je vinden als bijlage 3.. De inhoud van de infobundel kan te allen tijde gewijzigd worden zonder je instemming.

 

21. Bijlagen

21.1 Medicijnen op school

Bijlage 1   Medicijnen op school 

Beste ouder,

Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen van afspraken i.v.m. medicijngebruik op school. Deze afspraken werden vastgelegd voor alle scholen van onze scholengemeenschap naar aanleiding van gewijzigde wettelijke verplichtingen.
Eerst en vooral wil de school benadrukken dat, in het belang van andere leerlingen en leerkrachten, een zieke leerling niet op school thuishoort.
Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moet nemen, bijvoorbeeld omdat een antibioticakuur nog niet afgelopen is, omdat een pilletje elke dag moet ingenomen worden, omdat een kind chronisch ziek is,…
Leraren zijn geen artsen. Ze mogen geen medicijnen toedienen. Ze mogen enkel toezien op medicijngebruik wanneer er een correct ingevuld medisch attest voor is. Anders zijn ze volgens de wet strafbaar.
Daarom vragen we u een aantal regels te volgen.

 • De school aanvaardt enkel medicijnen met een medicijnattest, ondertekend door de arts en de ouder(s). Zo’n attest kan je op de schoolwebsite downloaden of op het secretariaat afhalen.

 • Zonder attest ziet geen enkel personeelslid van de school toe op het nemen van medicijnen - ook niet bij uitzondering - en mag uw kind niet op eigen houtje een medicijn innemen!

 • Geef de medicijnen in de originele verpakking én met het volledig ingevuld en ondertekend attest rechtstreeks af aan de betrokken leerkracht van het kind. Steek het niet zomaar in de boekentas.

 • De directeur duidt een verantwoordelijke aan - meestal de klastitularis - die zal toezien op het correct gebruik van de medicatie.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

De directeur 

Aanvraagformulier medicatiegebruik op school

* In te vullen door de ouder(s)

Naam van de leerling: …………………………………………………………………………………… klas: ……………
School: VB De Springplank, Jaak Lemmenslaan 12, 2260 Westerlo
Naam ouder: …………………………………………………………………………………… Tel: .……………………………

Verzoekt de school er op toe te zien dat mijn kind medicijnen neemt in overeenstemming met het doktersvoorschrift.

Handtekening ouder(s)

 

* In te vullen door de geneesheer
Naam van de geneesheer:……………………………………………………………………………………...…………….
Telefoon geneesheer: ……………………………….
Naam van het medicijn: ……………………………………………………………………………………………………..…
vorm (pillen, siroop…): ………………………………………………………………………………………………………........
Dosering: ……………………………………………………………………………………………………………………………….

Het medicijn dient te worden genomen van ___/___/20__ tot ___/___/20___

Het medicijn dient dagelijks te worden genomen: om ____ uur, om ____ uur,

om ____ uur, om ____ uur.

Wijze van gebruik (oraal, indruppeling, voor/na/ tijdens de maaltijd,…)

............................................................................................................................
Hoe bewaren? ………………………………………………….…………………………………………………….……………..

Handtekening + stempel van de arts


* In te vullen door de directie/school

Op het nemen van de medicatie wordt toegezien door ................................................
Of in diens afwezigheid door ....................................................................................

Handtekening                                                     Handtekening personeelslid dat toeziet
directeur                                                            op de inname van de medicatie             

               

 

21.2 Engagementsverklaring inzake zorg bij diabetes op school

Bijlage 2    ‘Engagementsverklaring inzake zorg bij diabetes op school’

Tussen ondergetekenden

……………………………………………………………………………………[naam van de behandelende arts,

eventueel diens specialiteit en de naam van de instelling waaraan hij of zij verbonden is], hierna de Arts genoemd,

………………………………………………………………………………………….[naam van de leerling],

leerling van ………………………………………………………………………… [naam van de school],

hierna de Patiënt genoemd, en diens Ouders,

…………………………………………………………………………………..naam van de directeur],

Directeur van ……………………………………………………….[naam en adres van de school],

hierna de School genoemd,

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……

[van elk betrokken personeelslid de naam vermelden], hierna de Betrokken Personeelsleden genoemd,

wordt overeengekomen wat volgt.

Overwegend dat de Patiënt ondanks alle voorzorgen door een hypoglykemie toch het bewustzijn kan verliezen, dat een inspuiting met Glucagon de Patiënt snel terug tot bewustzijn zal brengen en dat door het geven van deze inspuiting vermeden wordt dat de Patiënt lang bewusteloos blijft en naar het ziekenhuis gebracht moet worden, vragen de Arts, de Ouders en de Patiënt de medewerking van de School bij het toezicht en zo nodig bij de behandeling van de diabetes van de Patiënt tijdens diens aanwezigheid op de School.


Artikel 1 – De Arts

§ 1. De Arts bevestigt dat de inspuiting met glucagon kan en mag gegeven worden door eenieder die daartoe voldoende instructie ontvangen heeft, zelfs door een persoon die weinig of geen ervaring heeft met het toedienen van injecties.

§ 2. De Arts verklaart dat de Directeur en de Betrokken Personeelsleden voldoende instructies ontvangen hebben om zo nodig het bloedsuikergehalte van de Patiënt te meten en/of de Patiënt een inspuiting met glucagon toe te dienen. De Arts bevestigt dat het bloedsuikergehalte door de Directeur en de Betrokken Personeelsleden gemeten mag worden met behulp van het priktoestel dat de Patiënt steeds bij zich heeft.

§ 3. De Arts bevestigt dat in geval van hypoglykemie van de Patiënt de Directeur of de Betrokken Personeelsleden niet onmiddellijk een arts of een medisch team hoeven te verwittigen, zelfs niet indien de Patiënt het bewustzijn verloren heeft, op voorwaarde dat de in § 1 en § 2 beschreven handelingen overeenkomstig de instructies uitgevoerd worden.

§ 4. De Arts verklaart het uitvoeren van de in § 1 en § 2 beschreven handelingen door de Directeur of de Betrokken Personeelsleden niet te beschouwen als het uitvoeren van medische of verpleegkundige handelingen die verboden zouden zijn.

§ 5. De Arts neemt de medische verantwoordelijkheid op zich voor de handelingen die door de Directeur of de Betrokken Personeelsleden in uitvoering van § 1 en § 2 overeenkomstig de instructies gesteld worden.

§ 6. De Arts verklaart dat er geen bijzondere vereisten van toepassing zijn inzake de bewaring van de spuit en dat de spuit niet in een koelkast bewaard hoeft te worden.


Artikel 2 – De Patiënt en de Ouders

§ 1. De Patiënt verklaart akkoord te gaan met de voorgestelde werkwijze en hieraan te zullen meewerken.

§ 2. De Ouders verklaren akkoord te gaan met de voorgestelde werkwijze en hieraan te zullen meewerken.

§ 3. De Ouders bevestigen er voor te zullen instaan dat de vereiste instrumenten en geneesmiddelen steeds tijdig en in voldoende hoeveelheid beschikbaar zullen zijn voor de Directeur en de Betrokken Personeelsleden. In het bijzonder verklaren de Ouders er over te zullen waken dat de vervaldatums van de instrumenten en de geneesmiddelen steeds gerespecteerd worden.

§ 4. De Ouders verklaren het nodige te doen om maximaal bereikbaar te zijn voor de Directeur en de Betrokken Personeelsleden tijdens de aanwezigheid van de Patiënt op de School, alsook tijdens sportactiviteiten, bijzondere activiteiten, daguitstappen en meerdaagse schooluitstappen.


Artikel 3 – De Directeur en de Betrokken Personeelsleden

§ 1. De Directeur en de Betrokken Personeelsleden bevestigen dat ze zich volkomen vrijwillig en zonder enige dwang bereid verklaren mee te werken aan de procedures beschreven in artikel 1. Ze verklaren inzake de diabetesproblematiek van de Patiënt voldoende instructies ontvangen te hebben en deze begrepen te hebben. Ze verklaren zich in staat te achten zelfstandig deze procedures toe te passen telkens wanneer de noodzaak zich daartoe voordoet.

§ 2. De Directeur en de Betrokken Personeelsleden contacteren bij enige twijfel of onduidelijkheid de Ouders.

§ 3. De Directeur verklaart het nodige te doen opdat de vereiste instrumenten en geneesmiddelen in de School steeds in een veilige en toegankelijke omgeving bewaard worden, op een plek die in geval van nood vlot bereikbaar is door hemzelf en de Betrokken Personeelsleden.

§ 4. De Directeur en de Betrokken Personeelsleden leven met betrekking tot de medische toestand van de Patiënt de voorschriften na van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

§ 5. De Directeur verklaart voor de voorgestelde procedures het gunstig advies van de interne preventieadviseur van de school gekregen te hebben.


Artikel 4 – Overleg

§ 1. De Patiënt, de Ouders, de Directeur en de Betrokken Personeelsleden overleggen geregeld om een gebalanceerd bloedsuikergehalte bij de Patiënt na te streven in het belang van diens gezondheid.

§ 2. Als bijlage bij deze engagementsverklaring worden de contactgegevens van de School, de Ouders en de Arts gevoegd. Deze documenten maken integraal deel uit van deze engagementsverklaring.


Artikel 5 – Termijn

§ 1. Deze engagementsverklaring is geldig vanaf de ondertekening tot en met de laatste schooldag (30 juni).

§ 2. Deze engagementsverklaring kan enkel in onderling overleg tussen de partijen verlengd worden. Tijdens dit overleg zullen de partijen de bestaande procedures evalueren en zo nodig bijsturen.

 


Artikel 6 – Ondertekening

Elke partij verklaart een door alle partijen ondertekend exemplaar van deze overeenkomst ontvangen te hebben.

[Plaats en datum]

Gelezen en goedgekeurd.

De Arts
(naam, handtekening en stempel)


 

De Ouders
(naam en handtekening van één of beide ouders indien de patiënt minderjarig is)

De Patiënt
(naam en handtekening)

De Directeur
(naam en handtekening)


 

De Betrokken Personeelsleden
(telkens naam en handtekening)

 

21.3 Infobrochure onderwijsregelgeving

Bijlage 3

zie onze website onder de hoofding : Brochure - infobrochure onderwijsregelgeving
 

21.4 Engagementsverklaring van het Katholiekonderwijs
bijlage 4

klik hier 

Inhoud

1 Definities 
1.1 Schoolstructuur 
1.2 Schoolorganisatie 
2 Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB) 
2.1 Relatie tussen CLB en school 
2.2 Relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders 
2.3 Het multidisciplinair dossier 
3 Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen 
3.1 Toelatingsvoorwaarden 
3.1.1 Verlengd verblijf in kleuteronderwijs
3.1.2 Naar de lagere school 
3.2 Weigeren/ontbinden en beëindigen van een inschrijving 
3.2.1 Weigeren 
3.2.2 Ontbinden 
3.2.3 Beëindigen 
4 Afwezigheden 
4.1 Afwezigheden wegens ziekte 
4.2 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden 
4.3 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is 
4.4 Afwezigheden voor maximaal 6 lestijden per week voor topsport tennis, zwemmen en gymnastiek mits toestemming van de directie 
4.5 Afwezigheden van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en -artiesten en woonwagenbewoners, om de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen (de zgn.'trekperiodes') 
4.6 Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden 
4.6.1 Na ziekte of ongeval 
4.6.2 Een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose 
4.7 Problematische afwezigheden 
5 Onderwijs aan huis en/of synchroon internetonderwijs 
5.1 Voorwaarden tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) 
5.2 Synchroon internetonderwijs 
6 Herstel- en sanctioneringsbeleid 
6.1 Preventieve schorsing 
6.2 Tijdelijke uitsluiting 
6.3 Definitieve uitsluiting 
6.4 Procedure bij tijdelijke en definitieve uitsluitingen van een leerling 
6.5 Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting van een leerling 
7 Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs 
8 Financiële bijdrage 
9 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen (reclame- en sponsorbeleid) 
10 Privacy 
10.1 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering 
10.2 Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …) 
10.3 Recht op inzage, toelichting en kopie 
10.4 Bewakingscamera’s 


1 Definities

1.1 Schoolstructuur

School: pedagogisch geheel waar onderwijs georganiseerd wordt onder leiding van één directeur.

Basisschool: omvat een kleuterniveau en een niveau lager onderwijs.

Autonome kleuterschool: omvat alleen het niveau kleuteronderwijs.

Autonome lagere school: omvat alleen het niveau lager onderwijs.

Vestigingsplaats: gebouw of gebouwencomplex waarin een school of een gedeelte van een school

gehuisvest is.

 

1.2 Schoolorganisatie

Schooljaar: de periode van 1 september tot en met 31 augustus.

Schoolbestuur: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor één of meer scholen.

Scholengemeenschap: samenwerkingsverband tussen meerdere scholen.

Klassenraad: team van personeelsleden dat onder leiding van de directeur of zijn afgevaardigde samen de verantwoordelijkheid draagt of zal dragen voor de begeleiding van en het onderwijs aan een bepaalde leerlingengroep of individuele leerling.

Schoolraad: Orgaan met advies- en overlegbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en lokale gemeenschap. De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie.

Leerlingenraad: Orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van de leerlingen. De leerlingenraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie. De wijze waarop de eerlingenraad wordt samengesteld wordt bepaald in het schoolreglement.

Ouderraad: Orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders. De ouderraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie.

Pedagogische raad: Orgaan met adviesbevoegdheid samengesteld uit vertegenwoordigers van het personeel. De pedagogische raad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie.

Extra-murosactiviteiten: activiteiten die plaats vinden buiten de schoolmuren en georganiseerd worden voor één of meer leerlingengroepen. Activiteiten die volledig buiten de schooluren georganiseerd worden, vallen hier niet onder.

 

2 Centrum Leerlingenbegeleiding (CLB)

Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden in hun

functioneren op school en in de maatschappij. Die begeleiding van leerlingen situeert zich op vier

domeinen:

• het leren en studeren;

• de onderwijsloopbaan;

• de preventieve gezondheidszorg;

• het psychisch en sociaal functioneren.

 

2.1 Relatie tussen CLB en school

De school en het CLB maken afspraken over de schoolspecifieke samenwerking en leggen die vast.

Die samenwerkingsafspraken zijn met de ouders besproken in de schoolraad.

Het CLB werkt vraaggestuurd vertrekkende van vastgestelde noden, vragen van de leerling, de ouders of de school. Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen naar de leerling. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen. Een minderjarige leerling kan zelf instemmen als hij voor zichzelf kan inschatten wat goed voor hem is (= bekwame leerling). Vanaf de leeftijd van 12 jaar vermoedt de regelgever dat een kind voldoende competent is om zelfstandig te beslissen of hij/zij wil instemmen met de CLB-begeleiding.

 

De school heeft recht op begeleiding door het CLB. Het CLB kan bepaalde problemen of onregelmatigheden

in het beleid van de school signaleren en de school op de hoogte brengen van bepaalde behoeften van leerlingen. Daarnaast biedt het CLB versterking aan de school bij problemen van individuele leerlingen of een groep leerlingen.

 

Het CLB deelt relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en de school deelt relevante informatie over de leerlingen in begeleiding. Leerlingen of de ouders van een niet-bekwame leerling dienen hun toestemming te geven bij het doorgeven van informatie verzameld door het CLB. De school en het CLB houden allebei bij het doorgeven en het gebruik van deze informatie rekening met de geldende regels inzake het ambts- en beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

2.2 Relatie tussen CLB, de leerlingen en hun ouders

Leerlingen en ouders kunnen het CLB ook rechtstreeks om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het CLB, de school en de ouders dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de begeleiding van een leerling.

 

Leerlingen en ouders kunnen zich niet verzetten tegen:

• De begeleiding van leerlingen die spijbelen. Als de betrokken ouders niet ingaan op de initiatieven

van het CLB, meldt het CLB dit aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie;

• De uitvoering van een systematisch contact en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten. De ouders of de leerling vanaf 12 jaar kunnen zich verzetten tegen het uitvoeren van een systematisch contact door een bepaalde medewerker van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte systematische contact te laten uitvoeren door een andere medewerker van hetzelfde CLB, een medewerker van een ander CLB of een andere medewerker buiten het CLB die beschikt

over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval betaal je als ouder wel zelf de kosten. De leerling of zijn ouders bezorgen binnen vijftien dagen na de datum van het systematisch contact hiervan een verslag aan de bevoegde CLB-arts van het CLB dat onze school begeleidt.

 

Het CLB maakt zijn werking bekend aan de ouders. Dat gebeurt minstens op het ogenblik dat de leerling voor de eerste keer wordt ingeschreven in de school. Ouders krijgen informatie over de rechten en plichten van ouders, leerlingen, de school en het CLB.

 

Als een leerling van school verandert, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander CLB wordt bediend.

 

Als een leerling voor een bepaalde periode niet ingeschreven is in de school, behoudt het CLB zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot het einde van de periode van niet-inschrijving.


2.3 Het multidisciplinair dossier

Het CLB maakt voor elke leerling één multidisciplinair dossier aan van zodra een leerling een eerste keer is ingeschreven in een school. Het multidisciplinair dossier van de leerling bevat alle voorhanden zijnde gegevens die over de leerling op het CLB aanwezig zijn. Welke gegevens dit zijn, waarom en op welke rechtsgrond het CLB deze bewaart, wat er met die gegevens gebeurt, en welke rechten je hebt ivm deze gegevens, vind je bij het CLB. Er bestaat maar één CLB-dossier en dit dossier is in principe een ondeelbaar geheel. Daarom wordt het bij verandering van school in één zending overgemaakt. Elk CLB is eraan gehouden de ouders of de leerling te informeren over het doorgeven van het dossier.

 

Als een leerling van school verandert en onder toezicht van een ander CLB komt te staan, is het CLB dat de vorige school begeleidt, ervoor verantwoordelijk dat het CLB-dossier de leerling volgt.

Ouders of de bekwame leerling kunnen hier verzet tegen aantekenen. Er wordt een wachttijd van 10 werkdagen gerespecteerd na het informeren van de ouders of de leerling. De ouders of de leerling kunnen afzien van die wachttijd. Er kan binnen die 10 werkdagen verzet aangetekend worden tegen het overmaken van de niet-verplichte gegevens uit het dossier. Er kan geen verzet aangetekend worden tegen de overdracht van volgende gegevens: identificatiegegevens, gegevens in het kader van de verplichte begeleiding van leerlingen met leerplichtproblemen en gegevens in het kader van de systematische contacten.

 

Indien er verzet wordt aangetekend, verzendt het vorige CLB enkel de verplicht over te dragen gegevens samen met een kopie van het verzet. Het bewaart de gegevens waartegen verzet werd aangetekend tot 10 jaar na het laatste contact. Alle informatie over hoe het CLB omgaat met de persoonsgegevens in het multidisciplinair dossier vind je bij het CLB. Als je daarover vragen hebt, kan je contact opnemen met het CLB.

 

3 Inschrijvingen en toelatingen van leerlingen

3.1 Toelatingsvoorwaarden

Een inschrijving kan pas gerealiseerd worden na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch

project van de school. Het schoolreglement wordt schriftelijk of via elektronische drager aangeboden en de ouders moeten er zich schriftelijk akkoord mee verklaren. Het schoolbestuur vraagt of de ouders een papieren versie van het schoolreglement wensen te ontvangen.

 

Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (bv. het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas).

De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school, tenzij de ouders zich niet akkoord verklaren met een wijziging van het schoolreglement en in een beperkt aantal andere gevallen (zie verder).

 

Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister.

Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie.

 

3.1.1 Verlengd verblijf in kleuteronderwijs

In het gewoon onderwijs kan een leerling die 6 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar nog één schooljaar tot het kleuteronderwijs toegelaten worden. In dit geval is de leerling onderworpen aan de controle op de leerplicht. Na kennisneming van en toelichting bij het advies van de klassenraad en van het CLB nemen de ouders daaromtrent een beslissing.

Voor leerplichtige leerlingen die nog geen kleuteronderwijs volgden, is enkel een advies van een CLB vereist.

 

3.1.2 Naar de lagere school

Verlaging aanvang van de leerplicht 

De federale overheid besliste in het voorjaar 2019 tot een verlaging van de aanvang van de leerplicht. Door deze federale wet verlaagt vanaf 1 september 2020 de aanvang van de leerplicht van 6 naar 5 jaar en wordt het aantal jaren leerplicht opgetrokken van 12 naar 13 jaar. 

Aanwezigheden voor voldoen aan de leerplicht: Op dit ogenblik is de leerplicht voor alle leerplichtigen in het basisonderwijs (dat wil zeggen voor alle leerlingen in het lager onderwijs en voor de 6- en 7-jarigen in het kleuteronderwijs) voltijds. Dit blijft behouden. Voor de nieuwe cohorte leerplichtigen (de 5-jarigen in het kleuteronderwijs) wordt er een leerplicht ingevoerd van 275 halve dagen. Afwezigheden die door de directeur als aanvaardbaar geacht worden, mogen daarbij meegerekend worden. In de toelatingsvoorwaarden tot het gewoon lager onderwijs wordt het vereist aantal halve dagen aanwezigheid in een Nederlandstalige erkende kleuterschool voor een 5-jarige opgetrokken van 250 naar 275 halve dagen. Dit aantal is gelijk aan het aantal halve dagen leerplicht voor een 5- jarige. Op het einde van het kleuteronderwijs zal de klassenraad van de school waar de leerling het kleuteronderwijs gevolgd heeft een advies geven of de kleuter het Nederlands voldoende beheerst om het gewoon lager onderwijs te kunnen aanvatten. Bij een gunstig advies heeft het kind recht op instap in het lager onderwijs. Indien bij een ongunstig advies de ouders het kind toch willen laten starten in het lager onderwijs, dan kan dit enkel als de klassenraad van lagere school hiermee akkoord is. Dit betekent evenwel ook dat leerlingen met een ongunstig advies enkel worden toegelaten tot het lager onderwijs mits deze leerling een taaltraject doorloopt. Daartoe organiseert de school een taalbad of een volwaardig alternatief met dezelfde resultaten. Dit kan een voltijds traject zijn, tenzij voorafgaand al een voltijds taalbad werd doorlopen. De klassenraad legt de modaliteiten vast hoe dat taaltraject wordt ingevuld. De lagere school kan ook beslissen om de kleuter niet toe te laten tot het gewoon lager onderwijs. In dat geval moet het kind een jaar langer in het kleuteronderwijs doorbrengen. Voor 6-jarige leerlingen die nog geen kleuteronderwijs gevolgd hebben, beslist de klassenraad van de lagere school, na een screening die nagaat wat het niveau van het Nederlands van de leerling is, over de toelating tot het lager onderwijs. Indien de klassenraad geen toelating verleent, dan dient de kleuter een jaar verlengd in het kleuteronderwijs door te brengen. Indien de leerling toegelaten wordt tot het gewoon lager onderwijs kan de klassenraad beslissen dat de leerling daar een taalbad moet volgen of een volwaardig alternatief met dezelfde resultaten. De huidige bepalingen en termijn met betrekking tot het meedelen van de beslissing aan de ouders blijven behouden.

Voor leerplichtige leerlingen in het basisonderwijs is de leerplicht voltijds.

 

De leerlingen zijn verplicht om alle lessen en activiteiten van hun leerlingengroep te volgen. Om gezondheidsredenen kunnen er, in samenspraak met de directeur, eventueel aanpassingen gebeuren (zie punt 4 Afwezigheden).

Om toegelaten te worden tot het gewoon lager onderwijs moet een leerling zes jaar zijn voor 1

januari van het lopende schooljaar. Als hij nog niet de leeftijd van zeven jaar heeft bereikt of zal bereiken voor 1 januari van het lopende schooljaar, moet hij bovendien aan een van de volgende voorwaarden voldoen:

1° Het voorgaande schooljaar ingeschreven zijn geweest in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende Nederlandstalige school voor kleuteronderwijs en gedurende die periode gedurende ten minste 250 halve dagen aanwezig zijn geweest;

2° Toegelaten zijn door de klassenraad. De beslissing omtrent de toelating wordt aan de ouders meegedeeld

uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving. 

In afwachting van deze mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde.

Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven.

De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.

Een leerling die 5 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan in het lager onderwijs toegelaten worden na advies van het CLB en na toelating door de klassenraad. De ouders nemen daartoe de beslissing. Deze leerlingen zijn onderworpen aan de leerplicht.

 

Een leerling die een getuigschrift basisonderwijs behaalt, kan geen lager onderwijs meer volgen tenzij de klassenraad dit toelaat. Een getuigschrift kan slechts uitgereikt worden aan leerlingen die vóór 1 januari van het lopende schooljaar al acht jaar geworden zijn.

 

In het gewoon lager onderwijs kan een leerling die 14 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar, nog één schooljaar het lager onderwijs volgen na gunstig advies van de klassenraad en een advies van het CLB. Na kennisneming van en toelichting bij de adviezen van de klassenraad en van het CLB nemen de ouders daaromtrent een beslissing.

 

Een leerling die 15 jaar wordt vóór 1 januari van het lopende schooljaar kan niet meer toegelaten worden tot het lager onderwijs.

 

3.2 Weigeren/ontbinden en beëindigen van een inschrijving

Ouders hebben het recht om hun kind in te schrijven in de school en vestigingsplaats van hun keuze. Toch kan de school een inschrijving van een leerling weigeren, ontbinden of beëindigen onder volgende omstandigheden:

 

3.2.1 Weigeren

• Het schoolbestuur weigert leerlingen die niet aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.

• Het schoolbestuur weigert leerlingen die tijdens het schooljaar van school veranderen als deze inschrijving tot doel heeft of er in de feiten toe leidt dat de betrokken leerling in dat schooljaar afwisselend naar verschillende scholen zal gaan (co-schoolschap).

• Een schoolbestuur kan de inschrijving weigeren in een school waar de betrokken leerling het lopende, het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar definitief werd verwijderd.

• Elk schoolbestuur moet per school, vestigingsplaats, niveau lager en kleuter een capaciteit bepalen.

Het schoolbestuur kan er voor kiezen om de capaciteit ook per leerjaar of geboortejaar vast te leggen. Wanneer deze capaciteit wordt overschreden, moet het schoolbestuur de leerling weigeren.

• Het schoolbestuur moet leerlingen weigeren als een bijkomende inschrijving na de start van de inschrijvingen voor volgend schooljaar er toe zou leiden dat de capaciteit, voor dat volgend schooljaar overschreden zou worden.

 

3.2.2 Ontbinden

Wanneer tijdens de schoolloopbaan de nood aan aanpassingen voor een leerling wijzigt en de vastgestelde

onderwijsbehoeften van die aard zijn dat voor de leerling een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs of een gewijzigd verslag nodig is, organiseert de school een overleg met de klassenraad, de ouders en het CLB en beslist op basis daarvan en nadat het verslag werd afgeleverd of gewijzigd, om de leerling op vraag van de ouders studievoortgang te laten maken op basis van een individueel aangepast curriculum of om de inschrijving van de leerling voor het daaropvolgende schooljaar te ontbinden.

 

3.2.3 Beëindigen

Bij elke wijziging van het schoolreglement informeert het schoolbestuur de ouders schriftelijk of via elektronische drager over die wijziging en geven de ouders opnieuw schriftelijk akkoord. Indien de ouders zich met de wijziging niet akkoord verklaren, dan wordt aan de inschrijving van het kind een einde gesteld op 31 augustus van het lopende schooljaar.

 

4 Afwezigheden

De regelgeving op afwezigheden is van toepassing op leerplichtige kinderen in het gewoon basisonderwijs.

De regelgeving is ook van toepassing op leerlingen die, wegens verlengd kleuterschoolbezoek, op zesjarige leeftijd nog in het kleuteronderwijs zitten. Zij zijn op basis van hun leeftijd leerplichtig. Ook leerlingen die reeds op vijfjarige leeftijd zijn overgestapt naar het lager onderwijs vallen onder de reglementering.

 

Niet-leerplichtige leerlingen in het kleuteronderwijs kunnen niet onwettig afwezig zijn, aangezien ze niet onderworpen zijn aan de leerplicht en dus niet steeds op school moeten aanwezig zijn.

 

Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen. Het is in het belang van je kind om het elke dag naar school te sturen. Kinderen die lessen en activiteiten missen, lopen meer risico op achterstand. Zij worden ook minder goed opgenomen in de leerlingengroep. De school moet het aantal dagen dat een kind ongewettigd afwezig is doorgeven aan de overheid. Kleuters die onvoldoende dagen naar school komen kunnen hun studietoelage verliezen en ook de toegang tot het eerste leerjaar is afhankelijk van het aantal dagen dat het kind kleuteronderwijs volgde. We verwachten dan ook dat de ouders ook de afwezigheden van hun kleuter onmiddellijk melden.

 

4.1 Afwezigheden wegens ziekte

Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van de ouders. Dergelijk briefje kan slechts vier keer per schooljaar door de ouders zelf geschreven worden. Vanaf de vijfde keer is een medisch attest vereist.

 

Is een kind méér dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is steeds een medisch attest vereist. Dat attest kan afkomstig zijn van een geneesheer, een geneesheer-specialist, een psychiater, een tandarts, een orthodontist en de administratieve diensten van een ziekenhuis of een erkend labo. Consultaties (zoals bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts), moeten zoveel mogelijk buiten de schooluren plaatsvinden.

 

Wanneer een bepaald chronisch ziektebeeld leidt tot verschillende afwezigheden zonder dat telkens een doktersconsultatie noodzakelijk is (bijv. astma, migraine,...) kan na samenspraak tussen school en CLB één medisch attest dat het ziektebeeld bevestigt, volstaan. Wanneer een afwezigheid om deze reden zich dan effectief voordoet, volstaat een attest van de ouders.

 

Een medisch attest wordt beschouwd als twijfelachtig in volgende gevallen:

• het attest geeft zelf de twijfel van de geneesheer aan wanneer deze schrijft “dixit de patiënt”;

• het attest is geantedateerd of begin- en einddatum werden ogenschijnlijk vervalst;

• het attest vermeldt een reden die niets met de medische toestand van de leerling te maken heeft zoals bv. de ziekte van één van de ouders, hulp in het huishouden, familiale redenen enz..


Dergelijke afwezigheden zijn problematische afwezigheden.

Medische attesten waarrond twijfel bestaat of die onaanvaardbaar zijn, worden best gesignaleerd aan de CLB-arts, die rekening houdend met de deontologische artsencode, deze zaak verder kan volgen.

 

4.2 Andere van rechtswege gewettigde afwezigheden

In volgende situaties kan een kind gewettigd afwezig zijn. De ouders moeten een document met officieel karakter of een verklaring kunnen voorleggen ter staving van de afwezigheid. Voor deze afwezigheden is geen voorafgaand akkoord van de directeur nodig. De ouders verwittigen de school vooraf van dergelijke afwezigheden.

 

• Het bijwonen van een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van een persoon die onder hetzelfde dak woont als de leerling of van een bloed- of aanverwant van de leerling. Het betreft hier enkel de dag van de begrafenis zelf. Indien het bijwonen van de begrafenis een afwezigheid van meer dan één dag vergt, bijv. omdat het een begrafenis in het buitenland betreft, dan is voor die bijkomende dagen steeds een toestemming van de directie vereist.

• Het bijwonen van een familieraad.

• De oproeping of dagvaarding voor de rechtbank (bijvoorbeeld wanneer het kind in het kader van een echtscheiding moet verschijnen voor de jeugdrechtbank).

• Het onderworpen worden aan maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg (bijvoorbeeld opname in een onthaal-, observatie- en oriëntatiecentrum).

• De onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht (bijvoorbeeld door staking van het openbaar vervoer, door overstroming,...).

• Het vieren van een feestdag dat hoort bij je geloof (anglicaanse, islamitische, joodse, katholieke, orthodoxe, protestants-evangelische godsdienst)11.

• Het actief deelnemen in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging als topsportbelofte (…) aan sportieve manifestaties. Deze afwezigheid kan maximaal 10 al dan niet gespreide halve schooldagen per schooljaar bedragen. Het betreft hier niet het bijwonen van een training, maar wel het kunnen deelnemen aan wedstrijden/tornooien of stages waarvoor de leerling (als lid van een unisportfederatie) geselecteerd is. De unisportfederatie dient een document af te leveren waaruit blijkt dat de leerling effectief geselecteerd is als topsportbelofte. Dit document is geldig voor één schooljaar en dient eventueel elk schooljaar opnieuw verlengd te worden.

• Een afwezigheid ingevolge een preventieve schorsing, een tijdelijke of een definitieve uitsluiting.

 

4.3 Afwezigheden waarvoor de toestemming van de directeur nodig is

Deze categorie afwezigheden verleent de school autonomie om in te spelen op specifieke situaties die niet altijd door de regelgeving op te vangen zijn.

 

Er wordt geen plafond opgelegd op het aantal gewettigde afwezigheden wegens persoonlijke redenen.

De school is immers best geplaatst om rekening houdend met de lokale context en de individuele betrokken leerling een beslissing te nemen. De ouders dienen een aanvraag in, de directeur beslist en tegen zijn beslissing kunnen de ouders niet in beroep gaan. Het gaat hier om volgende afwezigheden:

 

• afwezigheid wegens ‘persoonlijke redenen’ in echt uitzonderlijke omstandigheden;

• rouwperiode bij een overlijden;

• actieve deelname in het kader van een individuele selectie of lidmaatschap van een vereniging aan culturele en/of sportieve manifestaties, andere dan de 10 halve schooldagen waarop topsportbeloften recht hebben;

• time-out-projecten.

4.4 Afwezigheden voor maximaal 6 lestijden per week voor topsport tennis, zwemmen en gymnastiek mits toestemming van de directie

Voor topsportbeloften die topsport beoefenen in de sporttakken tennis, zwemmen en gymnastiek en die een dermate zwaar trainingsschema volgen dat het niet volledig buiten de schooluren kan gegeven worden, kan een afwijking voorzien worden zodat de trainingen binnen én buiten de schooluren een harmonisch geheel vormen. Het uitgangspunt van de regelgeving op afwezigheden blijft dus dat alle leerplichtige leerlingen. Deze categorie afwezigheden kan slechts toegestaan worden voor maximaal 6 lestijden per week (verplaatsingen inbegrepen) en kan enkel als de school voor de betrokken topsportbelofte over een dossier beschikt dat volgende elementen bevat:

 

• een gemotiveerde aanvraag van de ouders;

• een verklaring van een bij de Vlaamse sportfederatie aangesloten sportfederatie;

• een akkoord van de directie.

4.5 Afwezigheden van kinderen van binnenschippers, kermis- en circusexploitanten en - artiesten en woonwagenbewoners, om de ouders te vergezellen tijdens hun verplaatsingen (de zgn. 'trekperiodes')

Afwezigheden van deze kinderen zijn te beschouwen als gewettigde afwezigheden mits:

• de ouders noodzakelijke verplaatsingen doen omwille van beroepsredenen;

• de school tijdens de afwezigheid voor een vorm van onderwijs op afstand zorgt;

• de school, maar ook de ouders, zich engageren dat er regelmatig contact is over het leren van het kind.

 

De afspraken over de modaliteiten aangaande het onderwijs op afstand en aangaande de communicatie tussen de school en de ouders worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de directeur en de ouders.

 

4.6 Afwezigheden omwille van revalidatie tijdens de lestijden

De directeur kan de afwezigheid van een leerling toestaan voor revalidatie tijdens de lestijden voor specifieke situaties en dit gedurende 150 minuten per week, verplaatsing inbegrepen.

 

4.6.1 Na ziekte of ongeval

De school heeft een dossier met daarin:

• Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden.

• Een medisch attest waaruit de noodzakelijkheid, de frequentie en de duur van de revalidatie blijkt.

• Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dat advies moet motiveren waarom revalidatie tijdens de lestijden vereist is.

• De toestemming van de directeur die de duur van de behandeling vermeld in het medisch attest niet kan overschrijden.

 

De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden mits een gunstig advies van de arts van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders. Het advies moet motiveren waarom de behandeling tijdens de lestijden noodzakelijk blijft en moet aantonen dat door die afwezigheid het leerproces van de leerling niet ernstig wordt benadeeld.

 

4.6.2 Een stoornis die vastgelegd is in een officiële diagnose

De school heeft een dossier met daarin:

• Een bewijs van de diagnose of (omwille van de privacy) een verklaring van het CLB dat het een stoornis betreft die is vastgelegd in een officiële diagnose.

• Een verklaring van de ouders waarom de revalidatie tijdens de lessen moet plaatsvinden.

• Een advies van het CLB, na overleg met de klassenraad en de ouders. Dit advies moet motiveren waarom het zorgbeleid van de school daarop geen antwoord kan geven en dat de revalidatietussenkomsten niet beschouwd kunnen worden als een schoolgebonden aanbod.

• Een samenwerkingsovereenkomst tussen de school en de revalidatieverstrekker over de manier waarop de revalidatie het onderwijs aanvult, en hoe de informatie-uitwisseling zal verlopen. De revalidatieverstrekker bezorgt op het einde van het schooljaar een evaluatieverslag aan de directie van de school en van het CLB.

• De toestemming van de directeur. Die toestemming moet jaarlijks vernieuwd en gemotiveerd worden rekening houdend met het evaluatieverslag.

 

De 150 minuten kunnen uitzonderlijk overschreden worden voor leerplichtige kleuters (dit zijn de kinderen in het kleuteronderwijs die de leeftijd van zes jaar hebben bereikt) tot 200 minuten, verplaatsing inbegrepen mits een gunstig advies van het CLB, in overleg met de klassenraad en de ouders.

 

De verzekering van de leerlingen die tijdens de lestijden revalidatie krijgen, valt tijdens de periode van de therapie en de verplaatsingen niet ten laste van de schoolverzekering. De begeleiding van de leerling tijdens de verplaatsingen vallen niet ten laste van de school.

 

4.7 Problematische afwezigheden

Alle afwezigheden die niet opgesomd en gewettigd kunnen worden zoals hierboven beschreven zijn te beschouwen als problematische afwezigheden. De school zal de ouders onmiddellijk contacteren bij elke problematische afwezigheid.

 

Vanaf vijf al dan niet gespreide halve lesdagen die als problematische afwezigheid zijn geregistreerd, moet de school het CLB contacteren, waarna zij samen beslissen of er een begeleidingstraject wordt opgestart.
Vanaf vijf problematische afwezigheden zal het CLB altijd een begeleidingstraject met de leerling opstarten en daarvan een dossier bijhouden. School en CLB zullen in communicatie met de betrokken ouders een begeleidingsplan opstellen voor de betrokken ouders en hun kinderen.

 

5 Onderwijs aan huis12 en/of synchroon internetonderwijs

Leerlingen die vijf jaar of ouder geworden zijn vóór 1 januari van het lopende schooljaar voor wie het door (chronische) ziekte of ongeval tijdelijk onmogelijk is om onderwijs te volgen in hun school, hebben, onder voorwaarden, recht op 4 lestijden tijdelijk onderwijs aan huis per week, synchroon internetonderwijs of een combinatie van beiden.

 

5.1 Voorwaarden tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)

Bij ziekte of ongeval:

• De leerling is meer dan 21 kalenderdagen ononderbroken afwezig wegens ziekte of ongeval (vakantieperiodes meegerekend).

• De ouders hebben een schriftelijke aanvraag ingediend bij de directeur van de thuisschool. De aanvraag is vergezeld van een medisch attest waaruit blijkt dat het kind de school niet of minder dan halftijds kan bezoeken en dat het toch onderwijs mag volgen.

• De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km.

• Kinderen die na een ononderbroken afwezigheid van 21 kalenderdagen wegens ziekte of ongeval op weekbasis minder dan halftijds aanwezig kunnen zijn op school, blijven recht hebben op TOAH. TOAH en onderwijs op school kan gecombineerd worden.

• TOAH kan onder voorwaarden verlengd worden.


Bij chronische ziekte:

• De leerling heeft een chronische ziekte (ziekte waarbij een continue of repetitieve behandeling van minstens 6 maanden noodzakelijk is (bijvoorbeeld nierpatiëntjes, astmapatiëntjes,…))

• De ouders dienen een aanvraag in bij de directeur van de thuisschool.

• De geneesheer-specialist stelt het chronische ziektebeeld van het kind vast, vermeldt dit op het aanvraagformulier en bevestigt dat het kind onderwijs mag krijgen.

• De afstand tussen de school (vestigingsplaats) en de verblijfplaats van de betrokken leerling bedraagt ten hoogste 10 km.

• Na elke nieuwe periode van 9 opgebouwde halve dagen afwezigheid dienen de ouders een aanvraag voor TOAH in.

• De medische vaststelling van de chronische ziekte geldt voor het volledige schooljaar, zodat er bij elke afwezigheid in de loop van het schooljaar niet opnieuw een attest moet ingediend worden.

 

5.2 Synchroon internetonderwijs

Daarnaast kan een leerling die door ziekte of ongeval tijdelijk, langdurig of veelvuldig niet in staat is om de lessen bij te wonen, een aanvraag indienen voor synchroon internetonderwijs. De aanvraag gebeurt via de website www.bednet.be. Synchroon internetonderwijs is gratis. Synchroon internetonderwijs kan gecombineerd worden met tijdelijk onderwijs aan huis.

 

6 Herstel- en sanctioneringsbeleid

In uitzonderlijke gevallen kan een school een leerplichtige leerling in het lager onderwijs preventief schorsen of tijdelijk of definitief uitsluiten. Kleuters kunnen dus niet preventief geschorst of (tijdelijk of definitief) uitgesloten worden. Vijfjarigen die vervroegd ingestapt zijn in het lager onderwijs, zijn leerplichtig en vallen dus wel onder deze regelgeving.

 

De beslissing tot preventief schorsen, tijdelijk of definitief uitsluiten wordt genomen door de directeur of zijn afgevaardigde. In de praktijk zal een definitieve uitsluiting in het basisonderwijs allicht zelden voorkomen. In gevallen waar het gedrag van een leerling het recht op onderwijs van de medeleerlingen in het gedrang brengt, moet er evenwel een ernstige sanctie mogelijk zijn.

Beide maatregelen (tijdelijk en definitief uitsluiten) kunnen dus enkel toegepast worden op leerlingen waarmee een school zware tuchtproblemen heeft. Tijdelijke en definitieve uitsluiting zijn ook niet bedoeld om een verstoorde communicatie tussen school en ouders te beslechten. Tijdelijke en definitieve uitsluiting kunnen evenmin door de directie gebruikt worden als oplossing voor een leerling met een besmettelijke ziekte. Bij besmettelijke ziekten kan immers alleen de arts van het CLB beslissen welke maatregelen aangewezen zijn.

 

Vooraleer er wordt overgegaan tot een preventieve schorsing of tuchtmaatregel, zal de school eerst inzetten op begeleidende maatregelen. De school wil hiermee je kind begeleiden tot gewenst gedrag te komen.

 

6.1 Preventieve schorsing

Een preventieve schorsing is een uitzonderlijke maatregel die de directeur of zijn afgevaardigde voor een leerplichtige leerling in het lager onderwijs kan hanteren als bewarende maatregel om de leefregels te handhaven en om te kunnen nagaan of een tuchtsanctie aangewezen is.

 

De leerling mag gedurende maximaal vijf opeenvolgende schooldagen de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen. De directeur of zijn afgevaardigde kan, mits motivering aan de ouders, beslissen om de periode eenmalig met maximaal vijf opeenvolgende schooldagen te verlengen, indien door externe factoren het tuchtonderzoek niet binnen die eerste periode kan worden afgerond.

 

De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is.

 

6.2 Tijdelijke uitsluiting

De directeur of zijn afgevaardigde kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager onderwijs tijdelijk uitsluiten. Een tijdelijke uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde leerling gedurende minimaal één schooldag en maximaal vijftien opeenvolgende schooldagen de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet mag volgen.

 

Een nieuwe tijdelijke uitsluiting kan enkel na een nieuw feit.

De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is.

 

6.3 Definitieve uitsluiting

De directeur of zijn afgevaardigde kan, in uitzonderlijke gevallen, een leerplichtige leerling in het lager onderwijs, definitief uitsluiten. Een definitieve uitsluiting is een tuchtsanctie die inhoudt dat de gesanctioneerde leerling wordt uitgeschreven op het moment dat die leerling in een andere school is ingeschreven en uiterlijk één maand, vakantieperioden tussen 1 september en 30 juni niet inbegrepen, na de schriftelijke kennisgeving.

 

In afwachting van een inschrijving in een andere school mag de gesanctioneerde leerling de lessen en activiteiten van zijn leerlingengroep niet volgen.

 

De school voorziet opvang voor de leerling, tenzij de school aan de ouders motiveert waarom dit niet haalbaar is.

 

Om te vermijden dat het verantwoordelijk blijven van de school ertoe leidt dat ouders van een uitgesloten leerling geen inspanningen doen om hun kind in een andere school in te schrijven, is een termijn voorzien waarna de sanctie van uitsluiting effectief uitwerking krijgt. Is een kind een maand na de schriftelijke kennisgeving nog niet in een nieuwe school ingeschreven, dan is de oude school dus niet langer verantwoordelijk voor de opvang van de uitgesloten leerling. Het zijn uiteindelijk de ouders die erop moeten toezien dat hun kind aan de leerplicht voldoet.

 

De school doet er in elk geval goed aan om bij uitsluiting het bevoegde CLB in te schakelen om samen naar een oplossing te zoeken.

 

6.4 Procedure bij tijdelijke en definitieve uitsluitingen van een leerling

Tijdelijke en definitieve uitsluitingen kunnen alleen uitgevoerd worden na een procedure die de rechten van verdediging waarborgt en waarin de volgende principes gerespecteerd worden:

 

• Het voorafgaandelijke advies van de klassenraad moet worden ingewonnen. In geval van een definitieve uitsluiting moet de klassenraad uitgebreid worden met een vertegenwoordiger van het CLB die een adviserende stem heeft.

• De intentie tot een tuchtmaatregel wordt aan de ouders schriftelijk ter kennis gebracht.

• De ouders en de leerling hebben inzage in het tuchtdossier van de leerling, met inbegrip van het advies van de klassenraad, en worden gehoord, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon.

• De tuchtstraf moet in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten.

• De genomen beslissing wordt schriftelijk gemotiveerd en ter kennis gebracht aan de ouders van de betrokken leerling. De school verwijst in de kennisgeving naar de mogelijkheid tot het instellen van het beroep tegen een definitieve uitsluiting en neemt de bepalingen uit het schoolreglement die hier betrekking op hebben, op in die kennisgeving.

 

6.5 Beroepsprocedure bij definitieve uitsluiting van een leerling

De ouders die een beslissing tot definitieve uitsluiting betwisten, hebben toegang tot een beroepsprocedure.

Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot uitsluiting niet op. De beroepsprocedure is vastgelegd in het schoolreglement en houdt rekening met onderstaande principes.

 

De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur. Het verzoekschrift wordt gedateerd en ondertekend

en vermeldt ten minste het voorwerp van beroep met feitelijke omschrijving en motivering van de ingeroepen bezwaren. Bij deze omschrijving kunnen overtuigingsstukken gevoegd worden.

 

Het beroep wordt behandeld door een beroepscommissie. Het beroep leidt tot:

• hetzij de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als:

   o de in het schoolreglement opgenomen termijn voor indiening van het beroep is overschreden;

   o het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement;

• hetzij de bevestiging van de definitieve uitsluiting;

• hetzij de vernietiging van de definitieve uitsluiting.

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor deze beslissing van de beroepscommissie.

Het resultaat van het beroep wordt aan de ouders gemotiveerd en schriftelijk ter kennis gebracht binnen de termijn bepaald in het schoolreglement. Bij overschrijding van deze termijn is de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege nietig.

 

7 Getuigschrift op het einde van het basisonderwijs

Het schoolbestuur kan, op voordracht en na beslissing van de klassenraad, een getuigschrift uitreiken aan een regelmatige leerling uit het gewoon lager onderwijs.

 

Een regelmatige leerling is volgens het decreet basisonderwijs een leerling die:

• voldoet aan de toelatingsvoorwaarden;

• slechts in één school is ingeschreven;

• aanwezig is behoudens gewettigde afwezigheid;

• deelneemt aan alle onderwijsactiviteiten die voor hem of zijn leergroep worden georganiseerd, behoudens vrijstelling. Deelnemen aan het taalbad wordt beschouwd als een onderwijsactiviteit die voor hem of zijn leerlingengroep wordt georganiseerd.

 

Een getuigschrift kan slechts uitgereikt worden aan leerlingen die vóór 1 januari van het lopende schooljaar al acht jaar geworden zijn.

 

De klassenraad oordeelt autonoom of een regelmatige leerling in voldoende mate, die doelen uit het leerplan die het bereiken van de eindtermen beogen heeft bereikt, om een getuigschrift basisonderwijs te bekomen. De beslissing van de klassenraad is steeds het resultaat van een weloverwogen evaluatie in het belang van de leerling.

 

De leerlingen die geen getuigschrift basisonderwijs krijgen, hebben recht op een getuigschrift dat aangeeft welke doelen de leerling wel bereikt heeft (een ‘getuigschrift bereikte doelen’).

 

De beslissing omtrent het toekennen van een getuigschrift wordt uiterlijk op 30 juni aan de ouders meegedeeld. De ouders worden geacht die beslissing uiterlijk op 1 juli in ontvangst te hebben genomen.

Indien de ouders niet akkoord gaan met de genomen beslissing volgt er, op vraag van de ouders, een overleg met de directeur en zijn afgevaardigde, binnen een termijn vastgelegd in het schoolreglement. De school kan dit overleg niet weigeren. Van het overleg wordt een schriftelijke neerslag gemaakt. Dit overleg kan ertoe leiden dat de directeur of zijn afgevaardigde beslist om de klassenraad opnieuw te laten samenkomen om het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs te bevestigen of te wijzigen. De ouders nemen de beslissing om de klassenraad niet opnieuw te laten samenkomen, dan wel de beslissing van de klassenraad die opnieuw is samengekomen schriftelijk in ontvangst. Bij het niet in ontvangst nemen van deze beslissing door de ouders

op de voorziene datum wordt ze toch geacht te zijn ontvangen op de voorziene ontvangstdatum.

Indien de ouders niet akkoord gaan met de beslissing, wijst de school de ouders schriftelijk op de mogelijkheid tot beroep.

 

Ouders die niet akkoord gaan met het niet toekennen van een getuigschrift basisonderwijs aan hun kind, hebben dus toegang tot een beroepsprocedure. De beroepsprocedure is vastgelegd in het schoolreglement. Ouders kunnen evenwel slechts een beroep instellen na een overleg met de directeur en zijn afgevaardigde binnen een termijn vastgelegd in het schoolreglement.

 

De ouders stellen het beroep in bij het schoolbestuur. Het beroep wordt gedateerd en ondertekend en vermeldt ten minste het voorwerp van het beroep met beschrijving van de feiten en motivering van de ingeroepen bezwaren. Bij deze beschrijving kunnen overtuigingsstukken worden gevoegd.

 

Het beroep tegen het niet uitreiken van het getuigschrift basisonderwijs dat behandeld wordt door de beroepscommissie leidt tot:

 

• hetzij de gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid als:

  o de termijn voor indiening van het beroep, opgenomen in het schoolreglement, is overschreden;

  o het beroep niet voldoet aan de vormvereisten opgenomen in het schoolreglement;

• hetzij de bevestiging van het niet toekennen van het getuigschrift basisonderwijs,

• hetzij de toekenning van het getuigschrift basisonderwijs.

Het schoolbestuur aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de beslissing van de beroepscommissie.

Het resultaat van het beroep wordt aan de ouders schriftelijk ter kennis gebracht uiterlijk op 15 september daaropvolgend.

 

8 Financiële bijdrage

Voor scholen van het gesubsidieerd basisonderwijs kan geen direct of indirect inschrijvingsgeld gevraagd worden. Evenmin kunnen er bijdragen worden gevraagd voor materialen die gebruikt worden om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Het Vlaams Parlement heeft een lijst vastgelegd met materialen die kosteloos ter beschikking moeten worden gesteld om de eindtermen te realiseren of de ontwikkelingsdoelen na te streven.

 

Lijst met materialen

• Bewegingsmateriaal

• Constructiemateriaal

• Handboeken, schriften, werkboeken en –blaadjes, fotokopieën, software

• ICT- materiaal

• Informatiebronnen

• Kinderliteratuur

• Knutselmateriaal

• Leer- en ontwikkelingsmateriaal

• Meetmateriaal

• Multimediamateriaal

• Muziekinstrumenten

• Planningsmateriaal

• Schrijfgerief

• Tekengerief

• Atlas

• Globe

• Kaarten

• Kompas

• Passer

• Tweetalige alfabetische woordenlijst

• Zakrekenmachine

Het schoolbestuur kan wel een bijdrage vragen voor:

• Activiteiten of verplichte materialen die niet noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen

en waarvan de ouders het te besteden bedrag niet zelf kunnen bepalen.

Voor deze categorie dient de school een scherpe maximumfactuur te respecteren.

Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt het geïndexeerd plafond:

  o voor kleuters € 45

  o voor lagere schoolkinderen € 90

• Meerdaagse uitstappen. Voor deze categorie dient de school voor het schooljaar 2020-2021 een maximumfactuur van €445 per kind voor de volledige loopbaan lager onderwijs te respecteren.

Voor het kleuteronderwijs mag geen bijdrage gevraagd worden.

• Diensten die de school aanbiedt en die buiten de kosteloosheid en de maximumfacturen vallen.

Voor deze categorie worden de kosten opgenomen in een bijdrageregeling. Deze bijdrageregeling wordt besproken in de schoolraad en wordt bij het begin van het schooljaar meegedeeld aan de ouders. De kosten die aan de ouders worden doorgerekend moeten in verhouding zijn tot de geleverde prestatie.

 

9 Geldelijke en niet-geldelijke ondersteuning die niet afkomstig is van de Vlaamse Gemeenschap en de rechtspersonen die daarvan afhangen (reclame- en sponsorbeleid)

In het Decreet basisonderwijs zijn een aantal beginselen vastgelegd waaraan scholen, die reclame en sponsoring door derden toelaten, zich sinds 1 september 2001 moeten houden.

 

Artikel 51, §4 bepaalt dat een schoolbestuur dat mededelingen toelaat die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben de verkoop van producten of diensten te bevorderen de volgende principes moet in acht nemen:

 

• De door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen of verplichte activiteiten moeten vrij blijven van reclame.

• Facultatieve activiteiten (bv. schoolreis, bosklassen,...) moeten vrij blijven van reclame, behalve wanneer die enkel verwijst naar het feit dat de activiteit of een gedeelte van de activiteit ingericht werd door middel van een gift, een schenking of een prestatie om niet of verricht werd onder de reële prijs door een bij name genoemde natuurlijke persoon, rechtspersoon of een feitelijke vereniging.

• Reclame en sponsoring mogen niet kennelijk onverenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige

taken en doelstellingen van de school. Dit principe betekent dat er geen schade mag berokkend worden aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen en dat sponsoring en reclame in overeenstemming moet zijn met de goede smaak en het fatsoen.

• Reclame en sponsoring mogen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen.

 

Elke school die wenst gebruik te maken van reclame en sponsoring, moet over de hierboven vermelde

algemene principes concrete afspraken maken. Het staat vast dat reclame en sponsoring hoe dan ook een rol spelen in de moderne maatschappij en in de belevingswereld van kinderen. Het is daarom essentieel dat er over de fundamentele visie op reclame en sponsoring voorafgaandelijk overleg wordt gepleegd in de schoolraad / participatieraad. Via het schoolreglement worden de ouders geïnformeerd over de afspraken die er m.b.t. sponsoring en reclame gemaakt werden.

 

Als ouders het niet eens zijn met beslissingen van de school inzake sponsoring, kunnen zij daarover een klacht indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur.

 

10 Privacy

De reglementaire basis voor de passage uit het schoolreglement is de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) van 27 april 2016 (ook wel de General Data Protection Regulation (GDPR)

genoemd).

Het toegangsrecht van ouders doet echter geen afbreuk aan het feit dat een minderjarige leerling over voldoende onderscheidingsvermogen kan beschikken om zelfstandig zijn privacy rechten uit te oefenen. Voor een leerling met voldoende onderscheidingsvermogen oefenen de ouders (of de personen die in rechte of in feite toezicht uitoefenen op de leerling) in principe niet de privacy rechten van de leerling uit zonder diens toestemming. Dat betekent dat de school in bepaalde situaties een afweging zal moeten maken in het belang van de leerling. In elk geval zal ze privacygevoelige informatie enkel aan de ouders doorgeven met medeweten van de leerling.

 

10.1 Overdracht van leerlingengegevens bij schoolverandering

In geval van schoolverandering worden tussen de betrokken scholen leerlingengegevens overgedragen onder de volgende voorwaarden:

 

• de gegevens hebben enkel betrekking op de leerlingspecifieke onderwijsloopbaan;

• de overdracht gebeurt enkel in het belang van de persoon op wie de onderwijsloopbaan betrekking heeft;

• tenzij de regelgeving de overdracht verplicht stelt, gebeurt de overdracht niet indien de ouders er zich expliciet tegen verzetten, na, op hun verzoek, de gegevens te hebben ingezien.

 

Een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs of een gemotiveerd verslag dient verplicht te worden overgedragen door de oude school aan de nieuwe school.

 

Gegevens die betrekking hebben op schending van leefregels door de leerling zijn nooit tussen scholen overdraagbaar.

 

10.2 Publicatie van beeld- of geluidsopnames (foto’s, filmpjes …)

Scholen maken en publiceren beeld-of geluidsopnames van situaties die deel uitmaken van het gewone schoolse leven steeds op een respectvolle manier. Hiervoor moeten ze wel ook steeds de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen vragen. Deze toestemming is altijd intrekbaar. Dit betekent dat er vanaf dan geen beeld-of geluidsopnames van die leerling mogen worden verwerkt.


Op school mogen enkel personeelsleden of personen die daarvoor een opdracht hebben gekregen, bv. de schoolfotograaf, beeld-of geluidsopnames maken. Door deze bepaling mogen leerlingen dus zelf geen beeld-of geluidsopnames maken met bv. hun gsm’s. Dergelijke bepaling in het schoolreglement over de regelgeving kan een ontradend effect hebben en op die manier deel uitmaken van de preventiestrategie van de school.

 

10.3 Recht op inzage, toelichting en kopie

Ouders hebben recht op inzage in en recht op toelichting bij de gegevens die op de leerling betrekking hebben, waaronder de evaluatiegegevens, die worden verzameld door de school. Ouders kunnen een kopie vragen van de leerlingengegevens. De school mag geen retributiekost vragen voor de eerste kopie van een document. Voor bijkomende kopieën van dat document mag wel een redelijke vergoeding op basis van de administratieve kosten worden aangerekend.


Iedere kopie dient persoonlijk en vertrouwelijk behandeld te worden, mag niet verspreid worden noch publiek worden gemaakt en mag enkel gebruikt worden in functie van de onderwijsloopbaan van de leerling.

 

Als bepaalde gegevens ook een derde betreffen en volledige inzage in de gegevens door ouders afbreuk zou doen aan het recht van de derde op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer, wordt de toegang tot deze gegevens verstrekt via een gesprek, gedeeltelijke inzage of rapportage.

 

10.4 Bewakingscamera’s

Aangezien een school als een publiek toegankelijke, gesloten ruimte geldt, is er volgens de zgn. Camerawet in principe geen verbod voor scholen om van camera’s gebruik te maken. Ze moet vooraf echter heel duidelijk omschrijven wat het doel is en waarvoor de gegevensverwerking dient. De beslissing om camera’s op te hangen moet in elk geval aan de Privacycommissie meegedeeld worden. Heimelijk gebruik is verboden. Bovendien mogen beelden die geen bijdrage leveren voor het bewijzen van misdrijven of schade of tot het identificeren van een dader, ordeverstoorder, slachtoffer of getuige niet langer dan één maand bewaard worden.


De beslissing van het schoolbestuur hierover moet in het schoolreglement staan. Ouders en leerlingen geven bij het ondertekenen van het schoolreglement dan formeel toestemming tot het maken van beelden en het verwerken van de persoonsgegevens.

 
Cookie instellingen